close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OCHRONA ŚRODOWISKA:
Dofinansowania - Azbest

Dofinansowanie wyrobów zawierających azbest prowadzone będzie zgodnie z zapisami zawartymi w „Regulaminie udzielania pomocy finansowej w likwidacji wyrobów zawierających azbest”, przyjętego Uchwała nr VI/40/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 3 marca 2011 r., zmienionego Uchwałą nr XLI/349/14 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 września 2014 r. który jest podstawą przyjmowania wniosków o dofinansowanie i przydzielanie środków pieniężnych.

 

Dofinansowanie obejmuje realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu kosztów związanych z prawidłowym unieszkodliwieniem pokryć dachowych zawierających azbest oraz wyrobów zawierających azbest, składowanych na terenie będącym własnością wnioskodawcy.

 

Środki na dofinansowanie zadania pochodzą z budżetu gminy Pniewy – w wysokości określonej w uchwale budżetowej.

 

Do korzystania ze środków finansowych uprawnione są podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, które:

 1. posiadają tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej w granicach administracyjnych gminy Pniewy,

 2. w danym roku kalendarzowym nie korzystały z innego źródła dofinansowania związanego z realizacją zadania.

   

  Dofinansowania udziela się na pisemny wniosek uprawnionego podmiotu do korzystania z dofinansowania.

  Zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania o wyborze wniosku decyduje:

  - stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Oceną stanu
  i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
  w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z 2010 r. Nr 162, poz. 1089),

  - wysokość pomocy finansowej przyznawanej dla danego wnioskodawcy; w przypadku niewystarczającej puli pieniężnej na realizację zadań, pierwszeństwo w pomocy finansowej mają zadania o najwyższej wartości dofinansowania.

  Dofinansowanie do kosztów prawidłowego unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest przyznawane jest w wysokości 10,00 zł/m2, jednak nie więcej niż 2.000,00 zł dla jednego wnioskodawcy.

  Po zweryfikowaniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu, Burmistrz zawiera z wnioskodawcą umowę o dofinansowanie zadania. Przed zawarciem umowy wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć Burmistrzowi dokument potwierdzający zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Szamotułach zamiaru wykonania prac na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót albo prawomocne pozwolenie na budowę. Wnioskodawca, bez udziału organu udzielającego dofinansowania zadania, zawiera z wykonawcą umowę cywilnoprawną na wykonanie prac związanych z realizacją zadania. Wykonawca winien posiadać stosowną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami, wydaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Po zakończeniu prac, będących przedmiotem wniosku, wnioskodawca zgłasza pisemnie ten fakt do Burmistrza. Wykonanie prac podlega kontroli Burmistrza. Środki finansowe, przeznaczone na dofinansowanie zadania, przekazywane będą wnioskodawcy, na jego konto bankowe, po przedstawieniu przez niego:

 • zbiorczego zestawienia faktur wraz z ich kopiami (oryginały do wglądu) oraz dowodem uregulowania należności,

 • karty przekazania odpadu na składowisko odpadów niebezpiecznych.

  Termin składania wniosków to okres od 1 stycznia do końca lutego danego roku kalendarzowego, z możliwością wznowienia tego terminu w przypadku niewyczerpania rocznego limitu środków finansowych.

 
informacje udostępnił:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:Justyna Czepczyńska
data udostępnienia: 2014-12-05 08:03:42
ostatnia modyfikacja: Szymon Kowalewicz 2014-12-05 08:03:42 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Regulamin pomocy finansowej
 Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 Wniosek o dofinansowanie
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 245634