close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OCHRONA ŚRODOWISKA:
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PNIEWY ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PNIEWY ZA ROK 2014

 

Podstawa prawna: art.3 ust. 2, pkt 10, art.9tb ustawy z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pniewy za rok 2014 została sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy gminy przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki odpadami.

Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w szczególności w zakresie:

1)       możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

2)      potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

3)      koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;

4)      liczbę mieszkańców;

5)      liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art.6 ust. 6-12;

6)      ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;

7)      ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.

 

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (głównie składowanie odpadów na składowiskach).

Na podstawie obowiązującego w Polsce prawa podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 Gmina Pniewy została zaliczona do Regionu III gospodarki odpadami komunalnymi. W regionie III Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód, m. Mnichy.

Od 1 lipca 2013 r. wszystkie odpady komunalne zmieszane oraz pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych dostarczono do ZUO Clean City Sp. z o.o. w m. Mnichy, gmina Międzychód, zaś odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji do ZUO Clean City Sp. z o.o. w m. Mnichy, gmina Międzychód oraz do sortowni odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych – „Alkom” Firma Handlowo Usługowa, ul. Falista 6/1, 61 – 249 Poznań – adres sortowni – m. Józefowo 26, gmina Lwówek.

 

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości, na terenie gminy został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

PSZOK został utworzony przez gminę Pniewy przy ul. Strzeleckiej w Pniewach a usługę związaną z zarządzaniem, utrzymaniem i obsługą świadczy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dojazd 30. PSZOK funkcjonuje od 16 lutego 2015 r. Odpady komunalne z terenu Gminy przyjmowane są w PSZOK nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Potrzeby inwestycyjne w dalszej perspektywie wymagają zakupu rębaka, dodatkowych pojemników m.in. na odpady ulegające biodegradacji w tym zielonych dla Punktu.

 

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Koszty wynikające z umowy zawartej z operatorem na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Pniewy w roku 2014 wynosiły: 965.537,08 zł. Dodatkowo w organizacji oraz funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi występują koszty budowy PSZOK-u, koszty administracyjne. Stawka opłaty ustalona uchwałą nr XXXI/254/13 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Pniewy została odpowiednio skalkulowana. Wpłaty od mieszkańców wpływające za odbiór odpadów pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Pniewy.

Liczba mieszkańców.

Liczba mieszańców gminy Pniewy (stan na dzień 31.12.2014 r.) wynosi 12 307 osób, w tym:

  1. Liczba mieszkańców miasta: 7 798 osób,
  2. Liczba mieszkańców wiosek: 4 509 osób.

W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych do Burmistrza Gminy Pniewy, ujętych zostało 10.749 osób. Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy (kierowcy, osoby w delegacji, osoby pracujące zagranicą). Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym.

 

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

Gmina Pniewy objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zarówno nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe.

Na terenie gminy Pniewy trzech właścicieli nieruchomości zamieszkałych nie złożyło deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyznaczonym terminie, w stosunku  do których zostały wydane decyzje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszałych nie stwierdzono braku nie wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Straż Miejską Pniewy liczba właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, a którzy nie zawarli umów, wynosi 48. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że właściciel nieruchomości pozbywa się nieczystości stałych bądź ciekłych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami u.c.p.g., Burmistrz Gminy Pniewy wszczyna postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

 

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Pniewy, w tym

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu Gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości
z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Informacja o masie poszczegÓlnych rodzajów odebranych Z OBSZARU GMINY odpadów komunalnych2) Oraz sposobie ich zagospodarowania

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych

 [Mg]

Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych

Skład. Odp. Kom. ZUO Clean City Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 2 64 – 400 Międzychód

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1545,5

R12

FH-U ALKOM

ul. falista 6 m. 1

61 – 249 Poznań

20 01 39

Tworzywa sztuczne

100,1

R12

SUR-WIL Sp. z o.o. ul. Poznańska 35

64 – 410 Sieraków

FH-U ALKOM

ul. falista 6 m. 1

61 – 249 Poznań

20 01 02

Szkło

160,5

R12

CENTRUM ONKOLOGII Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych ul. Romanowskiej 2 85–796 Bydgoszcz

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31*

0,4

D10

FH-U ALKOM

ul. falista 6 m. 1

61 – 249 Poznań

Skład. Odp. Kom. ZUO Clean City Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 2 64–400 Międzychód

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego…..

38,7

R12

FH-U ALKOM

ul. falista 6 m. 1

61 – 249 Poznań

ELEKTRORECYKLING Sp. z o.o.

Sękowo 59

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne….

3,5

R12

FH-U ALKOM

ul. falista 6 m. 1

61 – 249 Poznań

ELEKTRORECYKLING Sp. z o.o.

Sękowo 59

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne….

3,4

R12

FH-U ALKOM

ul. falista 6 m. 1

61 – 249 Poznań

Skład. Odp. Kom. ZUO Clean City Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 2 64–400 Międzychód

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

47,8

R12

Skład. Odp. Kom ZUO Clean City Sp. z o.o.

ul Piłsudskiego 2

64-400 Międzychód

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

0,7

R3

Skład. Odp. Kom ZUO Clean City Sp. z o.o.

ul Piłsudskiego 2

64-400 Międzychód

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

2,0

R12

Skład. Odp. Kom ZUO Clean City Sp. z o.o.

ul Piłsudskiego 2

64-400 Międzychód

17 01 82

Inne niewymienione odpady

2,8

D5

 

Masa odebranych odpadów o kodzie 20 03 01

[Mg]

Masa odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych składowaniu

[Mg]

Masa odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania

[Mg]

Odebranych z obszarów miejskich

1160,1

234,8

925,3

Odebranych z obszarów wiejskich

385,4

107,9

277,5

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy

0

Nazwa i adres punktu

Kod zebranych odpadów komunalnych

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych

Masa zebranych odpadów komunalnych

[Mg]

-

-

-

-

informacja o Masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji [Mg]

248,3

a)    przekazanych do składowania na składowisku odpadów

Nazwa i adres składowiska, na które przekazano odpady komunalne ulegające biodegradacji

Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania na składowisku odpadów

[Mg]

-

-

-

-

b)   nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów

Nazwa i adres instalacji,
do której przekazano odpady komunalne ulegające biodegradacji

Kod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów

[Mg]

Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieprzekazanych do składowania na składowiska odpadów

FH-U ALKOM

ul. falista 6 m. 1

61 – 249 Poznań

20 01 01

Papier i tektura

76,6

Recykling materiałowy

Skład. Odp. Kom ZUO Clean City Sp. z o.o.

ul Piłsudskiego 2

64-400 Międzychód

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

171,7

Recykling materiałowy;

kompostowanie

osiągniętY poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

27,60

poziom recyklingu I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA następujących frakcji odpadów komunalnych: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA odebranych z obszaru gminy

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych

[Mg]

Masa odpadów poddanych recyklingowi [Mg]

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia

[Mg]

20 01 01

Papier i tektura

76,6

76,6

29,46

20 01 02

Szkło

160,5

160,5

153,4

20 01 39

Tworzywa sztuczne

100,1

100,1

92,73

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

64,15

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych

Kod odebranych odpadów

Rodzaj odebranych odpadów

Łączna masa odebranych odpadów

[Mg]

Masa odpadów poddanych recyklingowi

[Mg]

Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia

[Mg]

Masa odpadów poddanych odzyskowi innymi metodami niż recykling i ponowne użycie

[Mg]

 

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego

 

38,7

 

29,0

 

9,7

 

0

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

74,92

                                             

 

PODSUMOWANIE

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pniewy za rok 2014 została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Na podstawie zebranych danych można jednoznacznie stwierdzić, że system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pniewy funkcjonuje prawidłowo.

System ten działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i oparty jest o akty normatywne różnego szczebla. Stawka opłaty ustalona uchwałą nr XXXI/254/13 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Pniewy została odpowiednio skalkulowana. Gmina Pniewy osiąga wysoki poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminy. Gmina Pniewy wywiązuje się z obowiązku narzuconego na gminę ustawowo osiągając wymagany prawem poziom recyklingu. Priorytetowym zadaniem dla gminy Pniewy na lata następne jest dalsze uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów.

 

 
informacje udostępnił:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:Magdalena Kotlarek
data udostępnienia: 2015-04-30 14:20:14
ostatnia modyfikacja: Szymon Kowalewicz 2015-04-30 14:24:14 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 245634