close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE 2015:
Dowozy i dowozy uczniów i wychowanków do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy na rok szkolny 2015/2016

 

 

Pniewy, dnia 16 lipca 2015 r.

 

Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 97853-2015 w trybie przetargu nieograniczonego na Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy na rok szkolny 2015/2016.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje
o unieważnieniu części II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy pzp. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu cena złożonej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
kwotę 78.568,00 zł.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.


 

Pniewy, dnia 16 lipca 2015 r.

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A.

ul. Stanisława Matyi 1

61-586 Poznań

 

Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 97853-2015 w trybie przetargu nieograniczonego na Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy na rok szkolny 2015/2016.

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena- 90%,
termin płatności - 10%.

Część I wygrała oferta nr I Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Poznaniu S.A, ul. Stanisława Matyi 1, 61-586 Poznań,
który spełnił wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców części I wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz
z przyznaną punktacją

Cena- 90%,

termin płatności- 10%

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A.

ul. Stanisława Matyi 1

61-586 Poznań

100

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne
w przedmiotowym postępowaniu zostanie ustalony zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Pniewy: Dowozy i odowozy uczniów i wychowanków do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy na rok szkolny 2015/2016.
Numer ogłoszenia: 97853 - 2015; data zamieszczenia: 01.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Pniewy , ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, woj. wielkopolskie, tel. 061 2938601, faks 061 2910097.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pniewy.wlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy i odowozy uczniów i wychowanków do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy na rok szkolny 2015/2016..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy na rok szkolny 2015 2016 realizowane w dni nauki szkolnej w godzinach: dowozy: godz. 6.45 - 8.40 odwozy: 12.50 - 16.00 UWAGA!! Zamawiający prosi zwrócić uwagę podczas kalkulacji cen, iż w części I prowadzonego postępowania ulegają zmianie ilości kilometrów w zależności o dni. Część I Trasa I 81 km pojazd minimum 50 osobowy Dowozy 1.Nojewo I 6.50 - Zajączkowo I, II, III - Buszewko - Dęborzyce - Koninek - Podpniewki I - Pniewy 7.30 G, ZS Objaśnienia: -Nojewo I - uczniowie zabierani sprzed Szkoły Podstawowej w Nojewie -Zajączkowo I,II,III - I przy figurze, II przy świetlicy, III wiata przystankowa -Podpniewki I - zatoczka przed Gospodą na Rozdrożu 2.Pniewy 7.30 - Konin - Koninek - Podpniewki I - Przedszkole Miś Dworcowa 23 - Pniewy 7.50 SP Pniewy, G, ZS Objaśnienia: - Konin - wsiadają uczniowie SP Pniewy, Gimnazjum, Zespołu Szkół - Koninek - wsiadają uczniowie SP Pniewy uczniowie Gimnazjum i Zespołu Szkół mieszkający w Koninku jadą Trasą I Kurs 1. - Podpniewki I - zatoczka przed Gospodą na Rozdrożu - wsiadają uczniowie SP Pniewy uczniowie Gimnazjum i Zespołu Szkół mieszkający w Podpniewkach jadą Trasą I Kurs 1. Odwozy 1.Pniewy 13.05 - Przedszkole Miś Dworcowa 23 - Konin - Koninek - Podpniewki - Pniewy 13.35 SP Pniewy 2.Pniewy 15.20 - Konin - Koninek - Podpniewki I - Psarskie - Kikowo - Nojewo - Orliczko 16.00 G, ZS Objaśnienia: -Podpniewki I - zatoczka przed Gospodą na Rozdrożu Trasa II 89 km pojazd minimum 50 osobowy Dowozy 1.Orliczko 6.50 - Nojewo II - Kikowo - Psarskie - Podpniewki II - Pniewy ul. Wroniecka- Pniewy 7.25 G, ZS Objaśnienia: - Nojewo II - wiata przystankowa - Podpniewki II - zatoczka po prawej stronie za krzyżówką w stronę Pniew 2. Pniewy 7.25 - Białokoszyce - Lubocześnica I, II - Przedszkole Miś ul. Dworcowa 23 - Pniewy 7.50 SP Pniewy, G, ZS Objaśnienia: -Lubocześnica I - wiata przystankowa -Lubocześnica II - przy boisku Odwozy 1.Pniewy 12.50 - Zamorze - Pniewy 13.05 SP Pniewy 2.Pniewy 13.05 - Przedszkole Miś Dworcowa 23 - Lubocześnica I, II - Białokoszyce - Pniewy 13.50 SP Pniewy 3. Pniewy 15.20 - Zamorze - Lubocześnica I,II - Białokoszyce 16.00 G, ZS Objaśnienia: -Lubocześnica I - wiata przystankowa -Lubocześnica II - przy boisku Trasa III 63 km pojazd minimum 50 osobowy Dowozy 1.Dębina 7.00 - Przystanki - Lubosina - Lubosinek - Koszanowo - Pniewy 7.25 G, ZS 2.Pniewy 7.25 - Rudka - Psarce - Karmin - Podpniewki II i III - Przedszkole Miś Dworcowa 23 - Pniewy 7.50 SP Pniewy, G, ZS Objaśnienia: -Podpniewki II - zatoczka po prawej stronie za krzyżówką w stronę Pniew wsiadają uczniowie SP Pniewy uczniowie Gimnazjum i Zespołu Szkół mieszkający w Podpniewkach jadą Trasą II Kurs 1. -Podpniewki III - przy barze bistro Odwozy 1.Pniewy 13.05 - Przedszkole Miś Dworcowa 23 - Pniewy przy sklepie na ul. ks. kan. Maciejewskiego - Rudka - Psarce - Karmin - Podpniewki II i III - Pniewy 14.05 SP Pniewy Objaśnienia: - Podpniewki II - zatoczka po prawej stronie za krzyżówką w stronę Pniew - Podpniewki III - przy barze bistro 2. Pniewy 15.20 - Koszanowo - Lubosinek - Lubosina - Przystanki - Dębina 15.50 G, ZS Trasa IV -77 km- pojazd minimum 50 osobowy Dowozy 1.6.45 Turowo- Chełminko - Chełmno - Jakubowo przejazd przy stacji Orlen - Pniewy 7.20 SP Pniewy, G, ZS 2.Pniewy 7.20 - Zamorze - Pniewy 7.35 SP Pniewy, G, ZS 3.7.35 Pniewy - Pniewy przy sklepie na ul. ks. kan. Maciejewskiego - Pniewy 7.50 SP Pniewy Odwozy 1. Pniewy 14.30 przejazd przy stacji Orlen - Jakubowo zawracanie przy tartaku - Turowo - Chełminko - Chełmno - Pniewy 15.20 SP Pniewy, G, ZS 2. Pniewy 15.20 - Podpniewki - Dęborzyce - Buszewko - Zajączkowo I, II, III - Nojewo I 16.00 G, ZS Objaśnienia: - Zajączkowo I,II,III - I przy figurze, II przy świetlicy, III wiata przystankowa -Nojewo I - uczniowie wysiadają z autobusu przy Szkole Podstawowej w Nojewie Trasa V 83 km - pn, śr, pt - 63 km - wt, czw pojazd minimum 30 osobowy Dowozy 1.Jakubowo 7.25 - Turowo - Chełminko - Chełmno 7.50 SP Chełmno 2.Chełmno 8.00 - Jakubowo - Turowo - Chełminko - Chełmno 8.40 SP Chełmno Odwozy 1.Chełmno 13.30 - Jakubowo - Turowo - Chełminko - Chełmno 14.10 SP Chełmno 2. Chełmno 14.25 - Chełminko - Turowo - Jakubowo - Pniewy 15.20 SP Chełmno 3.Pniewy 15.20 - Pniewy przy sklepie na ul. ks. kan. Maciejewskiego - Rudka - Psarce - Karmin - Podpniewki II 15.50 G, ZS Objaśnienia: -Kurs 2. realizowany w poniedziałek , środę i piątek -Podpniewki II - zatoczka po prawej stronie za krzyżówką w stronę Pniew Trasa VI 74 km - pn, śr, pt - 102 km - wt, czw pojazd minimum 50 osobowy Dowozy 1.Buszewko 7.25 - Dębina - Przystanki - Lubosina - Lubosinek - Koszanowo - Chełmno 7.50 SP Chełmno 2.Chełmno 8.00 - Buszewko - Dębina - Przystanki - Lubosina - Lubosinek - Koszanowo - Chełmno 8.40 SP Chełmno Odwozy 1.Chełmno 13.30 - Koszanowo - Lubosinek - Lubosina - Przystanki - Dębina - Buszewko- Chełmno 14.10 SP Chełmno 2. Chełmno 14.25 - Koszanowo - Lubosinek - Lubosina - Przystanki - Dębina- Buszewko 15.00 SP Chełmno 2.Chełmno 15.15 - Koszanowo - Lubosinek - Lubosina - Przystanki - Dębina- Buszewko - Chełmno 15.45 SP Chełmno 3.Chełmno 15.45 - Chełminko - Turowo - Jakubowo 16.15 SP Chełmno Objaśnienia: Kurs 2. - realizowany w poniedziałek , środę i piątek Kurs 2. - realizowany we wtorek i czwartek Kurs 3. - realizowany we wtorek i czwartek SP Pniewy- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach SP Chełmno-Szkoła Podstawowa w Chełmnie G-Gimnazjum im. ks. kan. Mariana Maciejewskiego w Pniewach ZS-Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach Część II Trasa I 77 km Dowozy pojazd minimum 30 osobowy 1. Karmin od nr Karmin 20 7.10 - Nojewo baza - Kikowo - Nojewo 7.35 SP Nojewo 2. Nojewo 7.35 - Bielejewo - Orliczko - Nojewo 7.50 SP Nojewo Odwozy pojazd minimum 30 osobowy 1. Nojewo 13.00 - Kikowo - Orliczko - Bielejewo - Nojewo 13.30 SP Nojewo 2. Nojewo 13.30 - Zajączkowo I,II,III - Dęborzyce zawracanie - parking leśny - Nojewo 14.00 SP Nojewo 3. Nojewo 14.45 - Orliczko - Bielejewo - Kikowo - Nojewo baza 15.15 SP Nojewo Trasa II 45 km Dowozy pojazd minimum 40 osobowy 1. Dęborzyce 7.20 - Psarskie - Zajączkowo I,II,III - Nojewo 7.40 SP Nojewo Odwozy pojazd minimum 17 osobowy 1. Nojewo 13.00 - Nojewo baza - Psarskie - Karmin wieś - Nojewo 13.25 SP Nojewo 2. Nojewo 14.45 - Zajączkowo II, III zawracanie przy wiacie przystankowej - Psarskie - Karmin do nr Karmin 20 15.20 SP Nojewo Objaśnienia: - Zajączkowo I, II, III - I przy figurze, II przy świetlicy, III wiata przystankowa SP Nojewo -Szkoła Podstawowa w Nojewie Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków muszą być realizowane pojazdem oznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższa usługa realizowana będzie po drogach asfaltowych i nawierzchniach utwardzonych. Planowany dowóz i odwóz uczniów i wychowanków z obowiązkowymi przystankami ma się odbywać na planowanych i opisanych wyżej trasach. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z dyrektorem, każdej ze szkół miejsce zbiorcze z których odbierani będą uczniowie. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusów do pierwszego przystanku wyznaczonej trasy oraz powrotu autobusu do bazy z ostatniego kursu danej trasy. Przewoźnik zobowiązany jest w czasie 1 godziny do: podstawienia na własny koszt pojazdu zastępczego w przypadku awarii pojazdu, który dowozi odwiezie dzieci do z placówek oświatowych; posiadania podczas wykonywania usługi wszystkich wymaganych dokumentów przegląd techniczny pojazdu, ubezpieczenie NW, OC itp. Przez okres trwania umowy w każdym autobusie musi być zapewniony opiekun dla uczniów i wychowanków, którego koszt zatrudnienia pokrywa Wykonawca. Opiekuna zobowiązuje się do aktywnego sprawowania opieki, przeprowadzania uczniów i wychowanków przez jezdnię, kontroli legitymacji szkolnych. Opiekun podczas przeprowadzania przez jezdnię ma być ubrany w kamizelkę odblaskową. Opiekun niezwłocznie zgłasza dyrektorowi danej szkoły niewłaściwe i niebezpieczne zachowania uczniów i wychowanków. Wymaga się, aby wsiadanie i wysiadanie uczniów i wychowanków odbywało się w wyznaczonym, oznakowanym miejscu i zatoczce autobusowej przed budynkiem szkoły. Postępowanie realizowane jest w 2 ww częściach wynikających z podziału na trasy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przebiegu trasy, zmianę, ilości kilometrów między trasami oraz godziny przejazdu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą w związku z organizacją pracy w szkołach lub zwiększeniem ilości uczniów na trasie. Wśród pojazdów realizujących dowozy i odwozy szkolne muszą znajdować się pojazdy zapewniającego ilości miejsc siedzących odpowiadającą liczbie dzieci na danej trasie- zgodnie z opisem powyżej. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę włącznie z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług- VAT..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający PRZEWIDUJE udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności jeśli udokumentuje, posiadanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony gdy, Wykonawca wykaże, że posiada OPŁACONĄ polisę ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin płatności - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmianę wynagrodzenia wynikającą ze zmiany długości trasy spowodowanych zmianą organizacji pracy szkoły. Zmian stawki podatku VAT w związku ze zmianą stany prawnego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pniewy.wlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, Biuro Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowozy i dowozy uczniów i wychowanków do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy na rok szkolny 2015/2016..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis części I przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin płatności - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowozy i dowozy uczniów i wychowanków do szkół i placówek oświatowych Gminy Pniewy na rok szkolny 2015/2016..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części II znajduje się w SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin płatności - 10

 
informacje udostępnił:Michał Smorawski
informacje wytworzył:Michał Smorawski
data udostępnienia: 2015-07-01 15:27:10
ostatnia modyfikacja: Michał Smorawski 2015-07-16 14:16:33 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zał nr 5- iliści dni szkonych i km na trasach.xls
 Zał nr 4- UMOWA.pdf
 Zał nr 3- Oświadczenie.pdf
 Zał nr 2- Oświadczenie.pdf
 Zał nr 1- Formularz ofertowy.pdf
 SIWZ
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 243028