close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE 2015:
Dowozy i odwozy uczniów do Szkoły Podstawowej w Nojewie

 

Pniewy, dnia 8 sierpnia 2015 r.

 

 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy

 

biorący udział w Postępowaniu

 

 

 

 

 

Dotyczy:               Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dowozy i odwozy uczniów do Szkoły Podstawowej w Nojewie.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn zm.), informuje
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
tj. Cena- 90 pkt, termin płatności- 10 pkt.

 

Wygrała oferta nr 3 Wykonawcy: Przewozy Autobusowe Benedykt Prędki, Gnuszyn 24/1, 54-412 Chrzypsko Wielkie, który spełnił wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

 

 

 

WYKONAWCA

uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert

Łącznie

pkt.

Cena

waga 90%

 Termin płatności  waga 10%

1.

SPIDIBUS Oskar Kleszcz

ul. Wierzbowa 17

62-070 Zakrzewo

Oferta została odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.

H.M.F. Filip Staśkiewicz

Wąsowo, ul. Szkolna 3

64-316 Kuślin

87,79

10

97,79

3.

Przewozy Autobusowe Benedykt Prędki

Gnuszyn 24/1

64-412 Chrzypsko Wielkie

90,0

10

100

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa o zamówienia publiczne zawarta zostanie zgodnie z terminami wynikającymi z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Pniewy: Dowozy i odwozy uczniów do Szkoły Podstawowej w Nojewie na rok szkolny 2015/2016.
Numer ogłoszenia: 187494 - 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Pniewy , ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, woj. wielkopolskie, tel. 061 2938601, faks 061 2910097.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pniewy.wlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy i odwozy uczniów do Szkoły Podstawowej w Nojewie na rok szkolny 2015/2016..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Dowozy i odwozy uczniów do Szkoły Podstawowej w Nojewie na rok szkolny 2015-2016 realizowane w dni nauki szkolnej w godzinach: dowozy: godz. 7.15 - 8.25 odwozy: 13.05 - 16.15 Dowozy 52,2 km Odwozy 74,8 km 127 km Trasa I 52,5 km pojazd minimum 19 osobowy DOWOZY 25,2 km 1. Kikowo (7:15) - SP Nojewo (7:30) 2. SP Nojewo (7:30) - Bielejewo - Orliczko - SP Nojewo (8:00) 3. SP Nojewo (8:00) - Karmin nr 20 - Karmin - Nojewo (baza) - SP Nojewo (8:25) ODWOZY 27,3 km 1. SP Nojewo (13:05) - Kikowo - SP Nojewo (13:20) 2. SP Nojewo (13:20) - Orliczko - Bielejewo - SP Nojewo (13.55) 3. SP Nojewo (13.55) - Kikowo - Orliczko - Bielejewo (14.35) 3. SP Nojewo (15.30) - Kikowo - Orliczko - Bielejewo (16.10) Objaśnienia: Odwozy Kurs 3. realizowany o godz. 13.55 - wtorek , czwartek, piątek Odwozy Kurs 3. realizowany o godz. 15.30 - poniedziałek, środa - SP Nojewo - Szkoła Podstawowa w Nojewie Trasa II 74,5 km pojazd minimum 19 osobowy DOWOZY 27 km 1. Dęborzyce (7:30) - Zajączkowo III - Psarskie - Zajączkowo II - SP Nojewo (8:00) 2. SP Nojewo (8:00) - Psarskie - Zajączkowo III - Zajączkowo II - SP Nojewo (8:25) ODWOZY 47,5 km 1. SP Nojewo (13:05) - Zajączkowo II - SP Nojewo (13:20) 2. SP Nojewo (13:20) - Nojewo (baza) - Psarskie - Zajączkowo III - Dęborzyce - SP Nojewo 3. SP Nojewo (13.55) - Nojewo (baza) - Karmin - Karmin nr 20 - Psarskie - Zajączkowo III -Zajączkowo II (14.40) 3. SP Nojewo (15.30) - Nojewo (baza) - Karmin - Karmin nr 20 - Psarskie - Zajączkowo III - Zajączkowo II (16.15) Objaśnienia: - Kurs 3. realizowany o godz. 13.55 - wtorek , czwartek, piątek - Kurs 3. realizowany o godz. 15.30 - poniedziałek, środa -Zajączkowo II, III - II przy świetlicy, III wiata przystankowa -SP Nojewo - Szkoła Podstawowa w Nojewie Dowozy i odwozy uczniów i wychowanków muszą być realizowane pojazdem oznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższa usługa realizowana będzie po drogach asfaltowych i nawierzchniach utwardzonych. Planowany dowóz i odwóz uczniów i wychowanków z obowiązkowymi przystankami ma się odbywać na planowanych i opisanych wyżej trasach. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z dyrektorem, każdej ze szkół miejsce zbiorcze z których odbierani będą uczniowie. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusów do pierwszego przystanku wyznaczonej trasy oraz powrotu autobusu do bazy z ostatniego kursu danej trasy. Przewoźnik zobowiązany jest w czasie 1 godziny do: podstawienia na własny koszt pojazdu zastępczego w przypadku awarii pojazdu, który dowozi- odwiezie dzieci do-z placówek oświatowych; posiadania podczas wykonywania usługi wszystkich wymaganych dokumentów (przegląd techniczny pojazdu, ubezpieczenie NW, OC itp.). Przez okres trwania umowy w każdym autobusie musi być zapewniony opiekun dla uczniów i wychowanków, którego koszt zatrudnienia pokrywa Wykonawca. Opiekuna zobowiązuje się do aktywnego sprawowania opieki, przeprowadzania uczniów i wychowanków przez jezdnię, kontroli legitymacji szkolnych. Opiekun podczas przeprowadzania przez jezdnię ma być ubrany w kamizelkę odblaskową. Opiekun niezwłocznie zgłasza dyrektorowi danej szkoły niewłaściwe i niebezpieczne zachowania uczniów i wychowanków. Wymaga się, aby wsiadanie i wysiadanie uczniów i wychowanków odbywało się w wyznaczonym, oznakowanym miejscu i zatoczce autobusowej przed budynkiem szkoły. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przebiegu trasy, zmianę, ilości kilometrów między trasami oraz godziny przejazdu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą w związku z organizacją pracy w szkołach lub zwiększeniem ilości uczniów na trasie. Wśród pojazdów realizujących dowozy i odwozy szkolne muszą znajdować się pojazdy zapewniającego ilości miejsc siedzących odpowiadającą liczbie dzieci na danej trasie- zgodnie z opisem powyżej. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę włącznie z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług- VAT..

 

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający PRZEWIDUJE udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ustawy PZP. Zamówienie uzupełniające będzie polegało na powtórzeniu zamówienia tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności jeśli udokumentuje, posiadanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony gdy, Wykonawca wykaże, że posiada OPŁACONĄ polisę ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin płatności - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zmianę wynagrodzenia wynikającą ze zmiany długości trasy spowodowanych zmianą organizacji pracy szkoły. Zmian stawki podatku VAT w związku ze zmianą stany prawnego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pniewy.wlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy- Biuro Obsługi Interesanta- parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
informacje udostępnił:Michał Smorawski
informacje wytworzył:Michał Smorawski
data udostępnienia: 2015-07-23 13:29:03
ostatnia modyfikacja: Michał Smorawski 2015-08-10 16:25:29 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zał nr 4- UMOWA.pdf
 Zał nr 3- Oświadczenie.pdf
 Zał nr 2- Oświadczenie.pdf
 Zał nr 1- Formularz ofertowy.pdf
 SIWZ.pdf
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 243013