close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE 2015:
PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. ZAJĄCZKOWO NA ODCINKU 1.500 M

Pniewy, dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Usługi- Handel- Transport

Jan Czepczyński

ul. Świerkowa 8

 

62-045 Pniewy

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE OFERTY

 

Burmistrz Gminy Pniewy, działając na podstawie art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na: Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Zajączkowo na odcinku  1.500 m. wybrana została oferta firmy:

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

 

Usługi- Handel- Transport

 

Jan Czepczyński

 

ul. Świerkowa 8

 

62-045 Pniewy

 

Wartość oferty brutto: 139.100,00 zł

 

Termin płatności: 21 dni

 

 

 

Oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ, oraz uzyskał najkorzystniejszy bilans ocenianych kryteriów (cena 95%, termin płatności 5%)
tj. 100 punktów.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) umowa zostanie zawarta w dniu 24 sierpnia 2015 r.

 

 

 

Informacje o pozostałych ofertach.

 

Więcej ofert nie złożono.

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Pniewy: PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. ZAJĄCZKOWO NA ODCINKU 1.500 M
Numer ogłoszenia: 113365 - 2015; data zamieszczenia: 29.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Pniewy , ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, woj. wielkopolskie, tel. 061 2938601, faks 061 2910097.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pniewy.wlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. ZAJĄCZKOWO NA ODCINKU 1.500 M.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Zajączkowo - na odcinku 1.500 m na odcinku od km 1+250 do km 2+746,18 W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym - 1,5 km Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Roboty ziemne Mechaniczne wykonanie koryta / równanie istniejącego gruzu na całej szer. jezdni śr. gł. 10cm - 6000 m3 Załadunek nadmiaru materiału z wykopu - 600 m3 Transport nadmiaru materiału z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji 600 m³ Podbudowy Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 6000 m² Wykonanie utwardzenia drogi gruntowej - rozścielenie gruzu ceglano-betonowego o frakcji 0-63mm śr. gł. 10cm - istniejąca droga gruzowa - 3480 m² Wykonanie utwardzenia drogi gruntowej - rozścielenie gruzu ceglano-betonowego o frakcji 0-63mm gł. 20cm - istniejąca droga gruntowa - 2520 m² Zaklinowanie wykonanego utwardzenia gruzowego przy użyciu pospółki - 6000 m² Zagęszczanie wykonanego utwardzenia przy użyciu walca wibracyjnego - 6000 m² Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Plantowanie/równanie poboczy z gruntu rodzimego - 12000 m² Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej SIWZ..

 

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% całości wartości inwestycji zgodnie z art. 67 ustawy prawo zamówi

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.20-6, 45.23.31.20-6, 45.11.27.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymaga się, aby wykonawca zrealizowali bez żadnych zastrzeżeń w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonał 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu dróg z gruzu ceglano- cementowego, w kwocie nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcy; do wykazu należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały należycie wykonane np. poświadczenia, protokoły odbioru robót, itp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa będzie miała charakter ryczałtowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwej wcześniej do przewidzenia, która spowodowałaby konieczność czasowego przerwania robót lub uprzedniego wykonania czynności nieobjętych przedmiotowym zamówieniem, koniecznych do kontynuowania robót. Zamawiający przewiduje również wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na realizację robót, co zostanie stwierdzone przez osoby wyznaczone przez Zmawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umownego wynagrodzenia brutto w przypadku, gdy zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pniewy.wlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy. Biuro Obsługi Klienta- parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
informacje udostępnił:Michał Smorawski
informacje wytworzył:Michał Smorawski
data udostępnienia: 2015-07-29 13:23:47
ostatnia modyfikacja: Michał Smorawski 2015-09-08 15:01:17 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zał nr 1- Przedmiar.pdf
 Zał. nr 6. Do SIWZ Wzór ofert.pdf
 Zał. nr 5. Do SIWZ Oświadczenie.pdf
 Zał. nr 4. Do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH.pdf
 Zał. nr 3. Projekt umowy
 Zał nr 2- Dokumentacja Wykonawcza.rar
 SIWZ.pdf
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 243013