close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE 2015:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

Pniewy, dnia 9 października 2015 r.

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania.

 

 

Dotyczy:               Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych
na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Strzeleckiej
w Pniewach, dz. nr 2081, wraz z odbiorem, transportem
i zagospodarowaniem zebranych odpadów.

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
tj. cena - 95%, termin płatności - 5%.

Wygrała oferta nr 3 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
TRANS-KOM Sp. z o. o., ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań
, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz
z przyznaną punktacją

Łącznia liczba punktów

Cena – 95 %

Termin płatności -5%

  1. 1.        

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” Sp. z o. o.,
ul. E. Sczanieckiej 2,
64-300 Nowy Tomyśl.

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień Publicznych 

  1. 2.        

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

LS PLUS Sp. z o. o.

ul. Szałwiowa 34

62-064 Plewiska

92,30 pkt

5 pkt

97,30 pkt

  1. 3.        

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o. o.,

ul. Dojazd 30,
60-631 Poznań

95 pkt

5pkt

100 pkt

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w dniu
26 października 2015 r.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------

Pniewy, dnia 8 październik 2015

 

 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania.

 

 

 

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZK.271.2.16.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych
na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Strzeleckiej w Pniewach, dz. nr 2081, wraz
z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem zebranych odpadów.

 

 

 

INFORMACJA

 

o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania

 

 

 

Burmistrz Gminy Pniewy, działając zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zawiadamia
o wykluczeniu Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o. o.,
ul. E. Sczanieckiej 2, 64-300 Nowy Tomyśl
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Strzeleckiej w Pniewach, dz. nr 2081, wraz z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem zebranych odpadów.

 

 

 

Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana
za odrzuconą.

 

Uzasadnienie

 

 

 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający określił w § 5 SIWZ warunki udziału w postępowaniu. Jednym z warunków opisanym
w § 5 pkt. 2 ppkt. 1.1 było posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pniewy.

 

Wszyscy Wykonawcy przystępując do postępowania i składając oferty zaakceptowali warunki stawiane przez Zamawiającego.

 

Podczas czynności badania oferty nr 1 Zamawiający zauważył, iż Wykonawca nie określa we wpisie do rejestru działalności regulowanej odpadów o kodach: 150110*, 150111*, 160103, 160601*, 160602*, 160603*, 170103, 170107, 170180, 170182, 170201, 170202, 170203, 170302, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904, 200113*, 200114*, 200115*, 200117*, 200119*, 200126*, 200127*, 200129*, 200131*, co wynika z art. 9c ust. 1, 2, 3 pkt 4 i ust 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz.  1399 z poźn. zm.),
a które są podstawą do wykonania przedmiotu zamówienia wymaganego przez Zamawiającego.

 

  W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907
ze zm.) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakującego dokumentu.

 

W wyznaczonym terminie Zamawiający nie otrzymał dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziały w postępowaniu w związku z powyższym postanowiono
jak w sentencji.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!

W dniu dzisiejszym tj. 14 września 2015 r. Zmawiający zamieszcze wersję edytowalna załączników do SIWZ.

Pniewy, dnia 14 września 2015 r.

 

 

UWAGA !!!

W dniu 25 sierpnia 2015 r. za pośrednictwem faksu do Zamawiającego skierowane zostały pytania do przedmiotowego postępowania.

Odpowiedzi wraz z treścią pytań załączone zostały w pliku pn. Pytania i odpowiedzi 2.

Pniewy, dnia 4 września 2015 r.

 

 

UWAGA !!!

Zamawiający uszczegóławia odpowiedz na pytanie nr 2 złożone w dniu 26 sierpnia 2015 r. za pośrednictwem faksu.

Odpowiedz wraz z treścią pytania załączona została w pliku pn. Uszczegółowionaodpowiedz na pytania nr 2.

Pniewy, dnia 2 września 2015 r.

  

UWAGA !!!

W dniu 26 sierpnia 2015 r. za pośrednictwem faksu do Zamawiającego skierowane zostały pytania do przedmiotowego postępowania.

Odpowiedzi wraz z treścią pytań załączone zostały w pliku pn. Pytania i odpowiedzi 1.

Pniewy, dnia 31 sierpnia 2015 r.

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 21

Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://

simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu

(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Gmina Pniewy Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: ul. Dworcowa 37

Miejscowość: Pniewy Kod pocztowy: 62-045 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 612938600

Osoba do kontaktów: _____

E-mail: przetargi@pniewy.wlkp.pl Faks: +48 612910097

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.pniewy.wlkp.pl

Adres profilu nabywcy: (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz

dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

Agencja/urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

Inna: (proszę określić)

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 21

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny: (proszę określić)

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

tak nie

więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 21

Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1) Opis :

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,

niezamieszkałych i mieszanych położonych na terenie gminy Pniewy oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Strzeleckiej w Pniewach, dz. nr 2081, wraz z

odbiorem, transportem i zagospodarowaniem zebranych odpadów

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub

świadczenia usług :

Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada

konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego

odpowiadającego wymogom

określonym przez instytucję

zamawiającą

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr: 16

Zob. kategorie usług w załączniku

C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Gmina Pniewy, Powiat Szamotulski, woj. Wielkopolskie

Kod NUTS:

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej

Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba : _____

albo

(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej

Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :

_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli

dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :

albo

Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 21

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie), wskazanych w

opisie zamówienia, odpadów komunalnych

z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pniewy, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości

niezamieszkałych i mieszanych oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych przy

ul. Strzeleckiej dz. nr 2081 wraz z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem zebranych odpadów, w sposób

zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku

innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych

do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,

przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXV/440/12 z dnia 27 sierpnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Wielkopolski na lata 2012- 2017,

oraz uchwałami: w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy oraz w

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 90000000

Dodatkowe przedmioty 90511000

90513100

90513200

90500000

90533000

90514000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,

ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części: tak nie

(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części

jednej lub więcej części

wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 21

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie), wskazanych w

opisie zamówienia, odpadów komunalnych

z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pniewy, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości

niezamieszkałych i mieszanych oraz prowadzenie – obsługa i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych przy

ul. Strzeleckiej dz. nr 2081 wraz z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem zebranych odpadów, w sposób

zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku

innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych

do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,

przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXV/440/12 z dnia 27 sierpnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Wielkopolski na lata 2012- 2017,

oraz uchwałami: w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy oraz w

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT : 3333333.33 Waluta : PLN

albo

Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :

II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)

Opcje : tak nie

(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :

_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :

w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie

Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____

(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe

kolejnych zamówień:

w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: 01/11/2015 (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: 31/10/2019 (dd/mm/rrrr)

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 21

Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i

technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)

Wymagania dotyczące wadium

1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancji bankowych,

4) gwarancji ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr

116, poz. 730

i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto BS Duszniki O/Pniewy, konto

nr04907200020500100720000014 w kwocie: 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 ).

Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert,

tj. przed dniem 17 września 2015r., godz. 11:00

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku

bankowym zamawiającego oraz odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Pzp.

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie

wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wadium wnoszone w formie:

poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w Biurze Obsługi Klienta. Nie

należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe,

na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie

Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5

ustawy Prawo Zamówień publicznych.

2. Zwrot wadium

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

z zastrzeżeniem ust. 6.

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem

terminu składania ofert.

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na

podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

5) Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca

w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w

postępowaniu, nie złożył dokumentów, oświadczeń, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z

przyczyn nieleżących po jego stronie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 21

i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz

spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

nie później niż w dniu,

w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu lub termin składania ofert.

6) Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz

z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:

a) odmowi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości

2% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy na cały przedmiot

zamówienia.

Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej

kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa

w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący

rachunek bankowy Zamawiającego: - BS Duszniki O/ Pniewy, konto

nr 04907200020500100720000014.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach

z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych

przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego,

na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Dokument wniesiony w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinien zawierać klauzulę o

gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.

Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym o

koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

Sposób wniesienia:

Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego

za należycie wykonane.

§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający

wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę

w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ponadto zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 21

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa

w art. 154 pkt 5 upzp, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie można wnieść w terminie i na zasadach określonych w rozdziale

2 „odwołanie” działu VI upzp.

3. Odwołanie musi zostać wniesione do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający postępuje zgodnie z zasadami

i dyspozycją ustawową zawartą w rozdziale 2 „odwołanie” działu VI upzp.

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje

czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców

w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

7. Na czynności, o których mowa w ust. 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

8. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie

do protokołu.

9. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba

może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania

odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że

w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W

takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

10. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego,

nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez

zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym

w odwołaniu.

11. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił

do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów

przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.

12. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

13. Koszty postępowania odwoławczego:

1) w okolicznościach, o których mowa w ust. 9, znosi się wzajemnie;

2) w okolicznościach, o których mowa w ust. 10:

a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy,

b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed

otwarciem rozprawy;

3) w okolicznościach, o których mowa w ust. 11, ponosi:

a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,

b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 21

15. Skargę do sądu wnosi się w terminie i na zasadach określonych w rozdziale 3 „skarga do sądu” działu VI

ustawy pzp.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów

je regulujących:

Opis warunków płatności został zawarty w projekcie umowy , który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Nr sprawy

BZK.271.2.16.2015

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

(jeżeli dotyczy)

Zgodnie z postanowieniami SIWZ- Nr Sprawy BZK.271.2.16.2015

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie

(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego

lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1.1. W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- Zamawiający wymaga,

aby WYKONWCA biorący udział w postępowaniu posiadał uprawnienia do wykonywania określone działalności

w postaci :

Ważnej decyzji na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów ,

Wpisu do rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na

terenie Gminy Pniewy,

Wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny, prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Informacje i formalność jakie są wymagane przez Zamawiającego zostały określone w SIWZ- Nr sprawy

BZK.271.2.16.2015

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów:

Zamawiający nie stawia warunku.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów: (jeżeli dotyczy)

_____

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów:

1.2. W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego

posiadania wiedzy

i doświadczenia, Zamawiający żąda aby wykonawca

wykazał:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów: (jeżeli dotyczy)

_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 21

że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszyw

tym okresie, wykonała co najmniej jedno zadanie

odpowiadające swym rodzajem

i zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał

usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu

odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w ilości

nie mniejszej niż 3000 Mg w czasie świadczenia usług

przez 12 kolejnych miesięcy.

1.3. W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

którego opis sposobu spełnienia został dokonany

w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający żąda:

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:

1) Dysponuje bazą magazynowo- transportową

usytuowaną w Gminie Pniewy

lub w odległości nie większej niż 60km od granicy

Gminy Pniewy, na terenie do którego posiada tytuł

prawny.(Zamawiający żąda załączenia dokumentu

potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego)

2) Dysponuje wyposażeniem o odpowiednim stanie

technicznym, umożliwiającym odbieranie odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości, a w

szczególności:

a) 3 samochodami specjalistycznymi bezpylnymi o

ładowności minimum

7 ton każdy umożliwiający odbieranie pojemników o

pojemności 120l., 240l. oraz 1100l.

b) 1 samochód ciężarowy - tzw. bramowiec, ładowności

minimum 5 ton.

c) 1 samochód ciężarowy z ruchomym podestem lub

urządzeniem HDS,

o ładowności minimalnej 6 ton i udźwigu podestu lub

HDS minimum 1,5 tony.

d) 1 samochód skrzyniowy o ładowności minimum 6

ton.

e) Pojazd z urządzeniem hakowym umożliwiających

odbiór kontenerów

z PSZOK-u

Pojazdy muszą być wyposażone w system GPS

umożliwiający Zamawiającemu sprawdzenie, historii

tras pojazdów od momentu świadczenia usługi.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej

Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 21

(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :

_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie

usługi: tak nie

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 21

Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w

ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie

(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców

w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców: _____

albo

Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog

konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub

negocjowanych ofert : tak nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

Najniższa cena

albo

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w

kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z

oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie

opisowym

Kryteria Waga Kryteria Waga

1. CENA 95 6. _____ _____

2. Termin płatnosci 5 7. _____ _____

3. _____ _____ 8. _____ _____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 21

Kryteria Waga Kryteria Waga

4. _____ _____ 9. _____ _____

5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)

BZK.271.2.16.2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

tak nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie

informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w

przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: ______ Godzina: _____

Dokumenty odpłatne tak nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 17/09/2015 Godzina: 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli

jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data: ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

Dowolny język urzędowy UE

Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL

Inny:

_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 21

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Do: : ______

albo

Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data : 17/09/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina12:00

(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Urząd Miejski Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy- sala konferencyjna

parter.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :

tak nie

(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 21

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie

(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

za 4 lata

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie

(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):

_____

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy z Wykonawcą, zgodnie z poniższymi zapisami:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z potrzeb Zamawiającego lub

z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub też z przyczyn obiektywnych, niezależnych od żadnej ze stron i

dotyczy: 1) wynagrodzenia w przypadku zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów w Regionalnej Instalacji do

Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 2) wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości innych opłat

wynikających wprost z przepisów prawa

odnoszących się bezpośrednio do przedmiotu zamówienia, a mających istotny wpływ na koszty świadczenia

usługi, 3) wynagrodzenia w przypadku zmiany prawa powszechnie obowiązującego mającego wpływ na zasady

odbierania i zagospodarowania odpadów,

4) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,

5) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany

wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł

przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia

bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi

na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków

publicznych, 6) wprowadzenia zmian w załączniku nr 8 do SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu

zamówienia i jego

realizacji – w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia – jedynie w

sytuacji konieczności zwiększenia efektywności i usprawnienia procesu realizacji zamówienia,

7) wprowadzenia zmian w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i

zagospodarowania odpadów w przypadku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających

na sposób spełnienia świadczenia, 8) zmian, do których strony upoważnione są na podstawie ustawy o

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 21

odpadach

VI.4) Procedury odwoławcze:

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587777

E-mail: Faks: +48 224587777

Adres internetowy: (URL) _____

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa: _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Tel.: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie

zamówienia

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa

w art. 154 pkt 5 upzp, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie można wnieść w terminie i na zasadach określonych w rozdziale 2 „odwołanie” działu VI upzp.

3. Odwołanie musi zostać wniesione do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający postępuje zgodnie z zasadami

i dyspozycją ustawową zawartą w rozdziale 2 „odwołanie” działu VI upzp.

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje

czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

7. Na czynności, o których mowa w ust. 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

8. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie

do protokołu.

9. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba

może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania

odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 21

odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku

zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z

żądaniem zawartym w odwołaniu.

10. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego,

nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez

zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

11. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił

do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów

przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.

12. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

13. Koszty postępowania odwoławczego

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587770

E-mail: Faks: +48 224587770

Adres internetowy: (URL) _____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/08/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-104703

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 18 / 21

Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje

Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym

dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)

Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 21

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____

Część nr : _____ Nazwa : _____

1) Krótki opis:

_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:

_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt

bez VAT: _____

Waluta:

albo

Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli

dotyczy)

Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 20 / 21

Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1] Przedmiot

1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi

kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi

urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i

technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub

umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i

podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot

17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów

opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27 Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.

2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów

wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:

usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 21 / 21

budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy

podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po

zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.

5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja

zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w

pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.

6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.

7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.

8 Z wyjątkiem umów o pracę.

9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych

przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.

 
informacje udostępnił:Michał Smorawski
informacje wytworzył:Michał Smorawski
data udostępnienia: 2015-08-04 14:22:55
ostatnia modyfikacja: Michał Smorawski 2015-10-09 18:28:12 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik nr 7 edytowalny.docx
 Załącznik nr 6 edytowalny.docx
 Załącznik nr 5 edytowalny.docx
 Załącznik nr 4 edytowalny.docx
 Załącznik nr 3 edytowalny.docx
 Załącznik nr 2 edytowalny.docx
 Załącznik nr 1 edytowalny.docx
 Pytania i odpowiedzi 2.pdf
 Uszczegółowiona odpowiedz na pytania nr 2.pdf
 Pytania i odpowiedzi 1.pdf
 Załącznik nr 8.pdf
 Załącznik nr 7.pdf
 Załącznik nr 6.pdf
 Załącznik nr 5.pdf
 Załącznik nr 4.pdf
 Załącznik nr 3.pdf
 Załącznik nr 2.pdf
 Załącznik nr 1.pdf
 SIWZ.pdf
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 243017