close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
REFERENDUM 2015:
Pełnomocnictwo do głosowania

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE - pełnomocnictwo do głosowania

Ewidencja Ludności

Wymagane dokumenty

Uprawniony, który najpóźniej w dniu referendum kończy 75 lat oraz niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Gminy Pniewy lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek uprawnionego do udziału w referendum wniesiony najpóźniej 9 dnia przed dniem referendum tj. do 28 sierpnia 2015 r.   

Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r.  w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. (form 1) powinien zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.

Do wniosku dołącza się:

  • pisemną zgodę na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do ww. Rozporządzenia (form 2) osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a  także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
  • w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
  • w przypadku jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców Gminy Pniewy: kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania uprawnionego do udziału w referendum udzielającego pełnomocnictwa lub w innym miejscu na terenie Gminy Pniewy.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wnioskodawca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.

Uprawniony do udziału w referendum ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

  • śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;
  • wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania uprawnionego do udziału w referendum lub zostanie mężem zaufania;
  • wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa. 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Pniewy ul. św. Ducha 10 pok.2

Godziny pracy:

w poniedziałki od 8:00 - 16:00

we wtorki, środy, czwartki 7:30 - 15:30

 i piątki od 7:00 - 15:00

 

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik tut. urzędu niezwłocznie uzgadnia z uprawnionym do udziału w referendum lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu termin wyznacza upoważniony pracownik tut. urzędu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. Nr 318)
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2011 r. Nr 157 poz. 936);
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.U. Poz. 852).

Tryb odwoławczy

BRAK

 
informacje udostępnił:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:Porwich Danuta
data udostępnienia: 2015-08-18 09:49:58
ostatnia modyfikacja: Szymon Kowalewicz 2015-08-18 09:49:58 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 240086