close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PETYCJE:
Petycje

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji

przez organy Gminy Pniewy:

Radę Miejską Pniewy i Burmistrza Gminy Pniewy

 

 

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870).

 

Przedmiot petycji

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

Kto może złożyć petycję

 

Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów – w interesie:

1) publicznym,

2) podmiotu wnoszącego petycję,

3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

Adresat petycji

 

Petycję składa się do organu władzy publicznej (Rady Miejskiej Pniewy lub Burmistrza Gminy Pniewy), a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

Tryb składania petycji

 

Petycję można składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

 

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Petycję można złożyć:

1) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego Pniewy przy ul. Dworcowej 37, 62-045 Pniewy, w godzinach pracy Urzędu,

2) przesłać na adres Urzędu,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

 

Co powinna zawierać petycja

 

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

 

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego winna zawierać także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot ten, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

 

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego – w przypadku gdy petycja jest składana w interesie tego podmiotu.

 

 

Tryb rozpatrywania petycji

 

O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma.

 

Jeżeli Rada Miejska Pniewy lub Burmistrz Gminy Pniewy są niewłaściwi do rozpatrzenia petycji, przesyłają ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

 

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, oraz sposobu załatwienia petycji.

 

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów formalnych określonych w ustawie, pozostawia się ją bez rozpatrzenia lub podmiot właściwy do jej rozpatrzenia wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycje do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni.

 

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

 

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Pniewy ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące , licząc od dnia ogłoszenia.

 

Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem – w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Opłaty

 

Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.

 

 

Załączniki:

 

1)   Wzór petycji

2)    zgoda na złożenie petycji w interesie osoby trzeciej

3)    ustawa_petycje

 

 

 

 

 

 

 

Petycje

wniesione w trybie przewidzianym Ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach

 

Data wpływu  Adresat  Wnoszący  W sprawie  Treść pisma Stan rozpatrzenia petycji
 13.04.2016

 Wójt/Burmistrz/Prezydent

- Kierownik Jednostki Samorządu

Terytorialnego (dalej JST)

Współwnioskodawca:

Szulc-Efekt sp zoo 

 

KRS: 0000059459

ul. Poligonowa 1

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

Współwnioskodawca:

Organizator konkursu „Podwórko NIVEA”

GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Okrężna 36, 02-916 Warszawa

KRS: 0000527454

 

Przystąpienia Gminy/Miasta

do konkursu w ramach programu

"Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw

- edycja 2016

 PISMO  ODPOWIEDŹ
 22.04.2016  Kierownik Jednostki
Samorządu Terytorialnego

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

 

Petycja o utworzenie przez Kierownika JST

- "biblioteczki samorządowca"

- w której kompletowane będą pozycje książkowe

przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji

- stosownie do wzmiankowanej dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt. 7

Ustawy o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) 

 PISMO  ODPOWIEDŹ
 06.05.2016  Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego

 

Osoba Prawna

 

Szulc-Efekt sp. z o. o.

 

ul. Poligonowa 1

 

04-051 Warszawa

 

nr KRS: 0000059459

 

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

 

Aby Jednostka Samorządu Terytorialnego

-uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe-

zaplanowała proces wymiany systemów

operacyjnych z Windows XP na systemy

posiadające obecnie wsparcie Producenta.  

 PISMO  ODPOWIEDŹ
 06.07.2016 Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego

 

Osoba Prawna

 

Szulc-Efekt sp. z o. o.

 

ul. Poligonowa 1

 

04-051 Warszawa

 

nr KRS: 0000059459

 

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

 

 

Archiwizacja w zasobach Urzędu -  niniejszego wniosku wraz z załącznikami - jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej". 

PISMO

ZAŁĄCZNIK1

ZAŁĄCZNIK2.1

ZAŁĄCZNIK2.2

ZAŁĄCZNIK3

ZAŁĄCZNIK4

 
20.10.2016 Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego

Andrzej Szumski

Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów

KOMASOWANI.PL

 

Umieszczenie na stronach internetowych urzędu banera i linku do strony (KOMASOWANI.PL) prezentującej

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.

 PISMO  
    2017          
07.02.2017

Kierownik Jednostki

Samorządu Terytorialnego

Osoba Prawna 

 

SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PISMO ODPOWIEDŹ
19.03.2017

Kierownik Jednostki

Samorządu Terytorialnego 

Osoba prywatna  Podwórko talentów NIVEA- edycja 2017. PISMO ODPOWIEDŹ
 09.05.2017

Kierownik Jednostki

Samorządu Terytorialnego

 Osoba prywatna  Dot. Budowy drogi dojazdowej ul. Różanej, ul. Sasankowej oraz ul. Lawendowej

petycja

pismo

 

odpowiedz

Odpowiedź

 

 02.06.2017

 

Kierownik Jednostki

 

Samorządu Terytorialnego 

 

 Osoba prywatna  Dot. Budowy drogi dojazdowej ul. Różanej, ul. Sasankowej oraz ul. Lawendowej

petycja

pismo

 

odpowiedz

Odpowiedź

 

 

21.06.2017

 

 

Kierownik Jednostki

Samorządu Terytorialnego

WESTRAND M.Szatkowski SP. J.

ul. Kołbucka 13

02-699 Warszawa

KRS: 0000345672

Osoba prawna:

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

KRS:0000059459

Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych.

 Uciążliwości zapachowe - Konferencja - Dbajmy o Mieszkańców - Zmieniajmy Polskę na lepsze

IWAodourspolski

 

IWAodours2017_CallForPapers3

odpowiedź

 

 

 

30.06.2017

 

 

Kierownik Jednostki

Samrządu Terytorialnego

  Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach.  zbiorcza_informacja  

 

 

06.09.2017

 

 

 

Kierownik Jednostki

Samrządu Terytorialnego

Osoba prawna:

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

KRS:0000059459

 IV edycja Programu "Wzorowa Łazienka"

Regulamin_WzorowaŁazienka

Wzorowa_łazienka_informacja_prasowa

odpowiedź

 

20.11.2017

 

 

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego

Osoba prawna:

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

KRS:0000059459

 Inicjatywa zdrowie najmłodszych-kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach petycja  odpowiedz

     2018

 

       

 

 

13.09.2018

 

 

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego

Osoba prawna:

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

KRS:0000059459

 Inicjatywa - Walczmy ze smogiem i zanieczyszczeniem środowiska - Zmieniajmy Gminy na Lepsze

 biuletyn energia

 efektywność energetyczna

 inicjatywa- walczmy ze smogiem

odpowiedź

 

28.09.2018

 

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego

 Osoba prawna:

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

KRS:0000059459

 V edycja Programu “Wzorowa Łazienka”

 inicjatywa-dbajmy o najmłodszych

 regulamin

 odpowiedź

05.10.2018

 

Burmistrz Gminy,
Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
w Nojewie 41
62-045 Pniewy
W sprawie zmiany organizacji dowozów uczniów i dzieci oddziałów przedszkolnych do Szkoły Podstawowej w Nojewie  organizacja dowozu uczniów i dzieci

 

 

 

 

15.11.2018

 

 

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego

Osoba prawna:

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

KRS:0000059459

   Inicjatywa - Jawność i transparentność poprzez Informatyzację Gmin- Wszyscy Zmieniajmy Gminy na Lepsze   Inicjatywa - Jawność i  transparentność  odpowiedź

   2019

 

       

 

10.01.2019

 

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialneg  

"Pierwszy żłobek.."Prośba o wsparcie finansowe w postaci dofinansowania miejsc w placówce dla dzieci.

petycja  

 

 

 

 
informacje udostępnił:Damian Bubnowski
informacje wytworzył:Justyna Chamczyk
data udostępnienia: 2015-12-21 10:51:18
ostatnia modyfikacja: Damian Bubnowski 2019-01-18 14:48:23 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 petycja
 odpowiedź
 odpowiedź
 odpowiedź
  Inicjatywa - Jawność i transparentność
 ustawa_petycje
 Wzór petycji
 zgoda na złożenie petycji w interesie osoby trzeciej
 inicjatywa-dbajmy o najmłodszych
 regulamin
 inicjatywa- walczmy ze smogiem
 biuletyn energia
 efektywność energetyczna
 organizacja dowozu uczniów i dzieci
 petycja_szulc
 odpowiedz_szulc
 petycja
 petycja
 pismo
 odpowiedz060717
 Odpowiedź_Burmistrza
 petycja021117
 petycja
 odpowiedz
 petycja
 pismo
 pismo-odpowiedź2
 pismo-odpowiedź
 zbiorcza_informacja
 odpowiedź
 Wzorowa_łazienka_informacja_prasowa
 Regulamin_WzorowaŁazienka
 odpowiedz_06072017
 odpowiedź
 IWAodourspolski
 Uciążliwości zapachowe - Konferencja - Dbajmy o Mieszkańców - Zmieniajmy Polskę na lepsze
 IWAodours2017_CallForPapers3
 Petycja z dnia 2 czerwca 2017 r.
 ODPOWIEDZ NA PETYCJE Z DNIA 7 LUTEGO 2017 r.
 PETYCJA Z DNIA 7 LUTEGO 2017 r.
 Petycja z dnia 19 maja 2017 r.
 Petycja z dnia 9 maja 2017 r.
 ODPOWIEDZ NA PETYCJE Z DNIA 07.02.2017.pdf
 5 PISMO
 4 - ZAŁĄCZNIK NR4
 4 - ZAŁĄCZNIK NR3
 4 - ZAŁĄCZNIK NR2-2
 4 - ZAŁĄCZNIK NR2-1
 4 - ZAŁĄCZNIK NR1
 4 PISMO
 3 odpowiedź
 2 Odpowiedz
 3 PISMO
 2 PISMO
 Odpowiedz
 PISMO
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 245634