close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PRZETARGI - SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI:
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU STRAŻACKIEGO FSC- STARACHOWICE

Pniewy, dnia 5 kwietnia 2016 r.

 

P.P.H.U. ARBIS

Łukasz Winiaszewski

Zajączkowo 36a

62-045 Pniewy

 

PISMO AKCEPTUJĄCE  

Niniejszym uprzejmie zawiadamiamy, że Burmistrz Gminy Pniewy zaakceptował wybór Państwa oferty w przetarg pisemnym na sprzedaż samochodu specjalnego, pożarniczego marki FSC Starachowice Model 28:

za kwotę 3.250,00 zł

(trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

 

Informacja o pozostałych ofertach.

 1. P.H.U. TOWBUD

  ul. Rynek 25

  37-464 Stalowa Wola

  Oferta została odrzucona z powodu braku zabezpieczenia oferty wymaganym wadium.

   

 2. DJ. MET Józef Olak

  ul. Krzywa 34

  37-450 Stalowa Wola

  Oferowana cena: 2.488,00 zł

   


 

 

Pniewy, dnia 10 marca 2016 r.

Ogłoszenie o przetargu publicznym na zbycie ruchomości stanowiącej własność
Gminy Pniewy.

 

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

  Gmina Pniewy

  ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy

  tel. 61 29 38 600, fax. 61 29 10 097

  e-mail: przetargi@pniewy.wlkp.pl

  www.pniewy.wlkp.pl

   

 2. Przedmiot przetargu:

  Samochód specjalny, pożarniczy marki FSC- STARACHOWICE

  MODEL: 28 10,3

Rok produkcji:

1976

Wskazania licznika/ przebieg:

97029 km

Data pierwszej rejestracji:

11 marca 1976 r.

Nr rejestracyjne:

POJ 6499

Pojemność/moc silnika:

2120 cm3

 

 

 

Stan techniczny oraz opis przedmiotu przetargu zawarty został w opinii rzeczoznawcy stanowiącej wycenę nr POP-465/2015 z dnia 12 października 2015 r.

Wycena stanowi załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.

Formularz oferty stanowi złącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Tryb przetargu

  Przetarg publiczny.

  Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy,

 2. Miejsce zamieszkania (siedziba)

 3. Numer telefonu,

 4. Numer PESEL w przypadku podatników nie będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP
  w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,

 5. Datę sporządzenia oferty,

 6. Oferowaną cenę

 7. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z opisem technicznym pojazdu
  i warunkami przetargu.

   

 1. Cena wywoławcza samochodu:

  Cena wywoławcza samochodu wynosi 2.200,00 zł (dwa tysiące dwieście zł 00/100).

  Cenę ustalono w oparciu o wycenę rzeczoznawczy.

  Przedmiot przetargu jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1, pkt 2 Ustawy z dnia 11 marca 2014 roku o podatku od towarów i usług
  (Dz. U. z 2011, nr 177 , poz . 1054)

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100,00 zł (słownie: sto zł 00/100) Wadium należy wnieść na rachunek bankowy SGB BS Duszniki O/Pniewy Nr 04 9072 0002 0500 1007 2000 0014 z dopiskiem „Wadium przetarg publiczny FSC- STARACHOWIC”.Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.

   

  Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone na wskazany przez oferenta rachunek bankowy niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi
  w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

   

 2. Termin miejsce i tryb złożenia oferty:

  Ofertę należy dostarczy w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

  Oferta dotyczy przetargu na zbycie ruchomości stanowiącej własność Gminy Pniewy- nie otwierać przed 4 kwietnia 2016 r. godz. 10:30 na adres

  Urząd Miejski Pniewy

  ul. Dworcowa 37

  62-045 Pniewy

   

  Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

  Ofertę należy przesłać pod wskazany adres albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, Biuro Obsługi Klienta- parter.

   

  Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 4 kwietnia 2016 r
  do godziny 10:00.

  Termin związania ofertą Sprzedający określa na 14 dni.

   

  Komisja przetargowa odrzuci ofertę , jeżeli:

 1. Zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium. (za wniesione uznaje się wadium którego kwota została uznana na rachunku bankowym Sprzedającego do końca terminu składania ofert)

 2. Nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

  Odrzuceniu oferty komisja przetargowa niezwłocznie zawiadamia oferenta.

   

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 4 kwietnia  2016 r.   
o godz. 10:30
w Urzędzie Miejskim Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy,  sala sesyjna na parterze.

 1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.

   

 2. Inne informacje:

 1. Komisja wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.

 2. W przypadku złożenia ofert o równej i najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

 3. Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie
  po pozytywnym zakończeniu przetargu.

 4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszona
  o wartość wpłaconego wadium) w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.

 5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

 

 
informacje udostępnił:Michał Smorawski
informacje wytworzył:Michał Smorawski
data udostępnienia: 2016-03-10 14:26:27
ostatnia modyfikacja: Michał Smorawski 2016-04-06 10:19:05 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Opinia rzeczoznawcy
 Umowa sprzedaży.pdf
 oferta + oświadczenie.pdf
 REGULAMIN na zbycie ruchomości.pdf
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 213579