close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PRZETARGI UNIEWAŻNIONE 2017:
Budowa ul. Akacjowej i ul. Modrzewiowej w Pniewach oraz ...

Pniewy, dnia 3 marca 2017 r.

 

Wszyscy uczestnicy postępowania.

 

 

 

Dotyczy:         Budowy ul. Akacjowej i ul. Modrzewiowej w Pniewach oraz budowy kanalizacji deszczowej łączącej kanalizację deszczową ul. 25 Stycznia z ul. Konińską oraz połączenie zlewni w ul. Świerkowej, ul. Bukowej i ul. Lipowej.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 320.000,00 zł.

 

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pniewy, dnia 3 marca 2017 r.

Dotyczy:       Budowy ul. Akacjowej i ul. Modrzewiowej w Pniewach oraz budowy kanalizacji deszczowej łączącej kanalizację deszczową ul. 25 Stycznia z ul. Konińską oraz połączenie zlewni w ul. Świerkowej, ul. Bukowej i ul. Lipowej.

 

ZAWIADOMIENIE

 

o odrzuceniu oferty

 

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), uprzejmie informuję, że oferta złożona przez RENOMEX Sp. z o. o., Sp. k. Tomiczki, ul. Stęszewska 13A,
62-060 Tomiczki
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie  pn. Budowa ul. Akacjowej, ul. Modrzewiowej w Pniewach oraz budowa kanalizacji deszczowej łączącej kanalizacje deszczową ul. 25 Stycznia z ul. Konińską oraz połączenie zlewni w ul. Świerkowej, ul. Bukowej i ul. Lipowej zostaje odrzucona.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 22 lutego 2017 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowania rażąco niskiej ceny. W odpowiedzi z dnia 28 lutego 2017r.
(data wpływu 1 marca 2017 r.) Wykonawca stwierdzał, iż omyłkowo nie uwzględnił w kalkulacji oferty kanalizacji deszczowej na ul. Bukowej oraz ul. 25 Stycznia w związku
z czym jego oferta zawierała rażąco niską cenę.

 

 

W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę treść art. 89 ust. 1 pkt 2 P.z.p. ("zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3")
, należało odrzucić ofertę nr 1 złożoną przez RENOMEX Sp. z o. o., Sp. k., Tomiczki, ul. Stęszewska 13A, 62-060 Tomiczki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pniewy, dnia 15 lutego 2017 r.

 

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

LICZBA OFERT : 2

Na zadanie pn.

 

Budowa ul. Akacjowej i ul. Modrzewiowej w Pniewach oraz budowa kanalizacji deszczowej łączącej kanalizację deszczową ul. 25 Stycznia z ul. Konińską  oraz połączenie zlewni w ul. Świerkowej ul. Bukowej i ul. Lipowej

 

KWOTA BRUTTO JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZADANIA: 320.000,00PLN(trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

 

I oferta:

RENOMEX Sp. z o. o. Sp. k.

Tomiczki ul. Stęszewska 13A

62-060 Tomiczki

Oferowana cena brutto: 287.000,00

Okres gwarancji: 120 miesięcy

 

II oferta:

GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe

ul. Strzelecka 18G

62-045 Pniewy

Oferowana cena brutto: 418.200,00 zł

Okres gwarancji: 120 miesięcy

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):


Ogłoszenie nr 17462 - 2017 z dnia 2017-01-31 r.
Pniewy: Budowa ul. Akacjowej i ul. Modrzewiowej w Pniewach oraz budowa kanalizacji deszczowej łączącej kanalizację deszczową w ul. 25 Stycznia z ul. Konińską oraz połączenie zlewni w ul. Świerkowej ze zlewnią ul. Bukowej i ul. Lipowej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Pniewy, krajowy numer identyfikacyjny 000529551, ul. ul. Dworcowa  37, 62-045  Pniewy, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 2938601, e-mail um@pniewy.wokiss.pl, faks 61 2910097.
Adres strony internetowej (URL): www.pniewy.wlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.pniewy.wlkp.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy
Adres:
Pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ul. Akacjowej i ul. Modrzewiowej w Pniewach oraz budowa kanalizacji deszczowej łączącej kanalizację deszczową w ul. 25 Stycznia z ul. Konińską oraz połączenie zlewni w ul. Świerkowej ze zlewnią ul. Bukowej i ul. Lipowej.
Numer referencyjny: BZT.271.2.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia. „Budowa ulicy Akacjowej i Modrzewiowej w Pniewach.” Zakres prac obejmuje w szczególności: Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej – chodnik - 60 m2 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej – chodnik na podbudowie betonowej - 145 m2 Nawierzchnia z kostki betonowej zielonej grub. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej – zjazdy - 30 m2 Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej – jezdnia – 820 m2 Kanalizacja deszczowa – rurociąg fi 250 PCV – długość 110,3 m Kanalizacja deszczowa – rurociąg fi 160 PCV – długość 11,2 m Kanalizacja deszczowa – studnie betonowe fi 1000 – 6 szt. Kanalizacja deszczowa – studzienki ściekowe uliczne fi 500 – 5 szt. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO - SŁUPY OŚWIETLENIOWE WRAZ Z OPRAWAMI LED 40 W (UWAGA ZMIENIONO W STOSUNKU DO PROJEKTU) – 5 SZT. „Budowa kanalizacji deszczowej łączącej kanalizację deszczową w ul. 25 Stycznia z ul. Konińską oraz połączenie zlewni w ul. Świerkowej ze zlewnią ul. Bukowej i Lipowej.” 1)Budowa kanalizacji deszczowej łączącej kanalizację deszczową w ul. 25 Stycznia z ul. Konińską Zakres prac obejmuje w szczególności: Kanalizacja deszczowa – rurociąg fi 200 PCV – długość 129,0 m Kanalizacja deszczowa – studnie niewłazowe z tworzywa sztucznego fi 425 – 2 szt. 2) Budowa kanalizacji deszczowej – połączenie zlewni w ul. Świerkowej ze zlewnią ul. Bukowej i Lipowej. Zakres prac obejmuje w szczególności: Kanalizacja deszczowa – rurociąg fi 200 PCV – długość 85,0 m Kanalizacja deszczowa – studnie niewłazowe z tworzywa sztucznego fi 425 – 1 szt.Zakres obejmuje również inne czynności przygotowawcze i inwentaryzacyjne, w tym: wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, czynności pomiarowe, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, udział osób pełniących indywidualne funkcje w budownictwie: kierownik budowy – branża drogowa, kierownicy robót w branżach: elektroenergetycznej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa), a także wypełnienie warunków wynikających z uzyskanych uzgodnień.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45233120-6, 45233222-1, 45233220-7, 45233150-5, 45112710-5, 45230000-8, 45232410-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 353962.56
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Do wysokości 50% wartości robót podstawowych polegających na wykonania prac podobnych do zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 90

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 3 robót budowlanych polegających na: nawierzchni drogowej wraz z oświetlenie i odwodnieniem w formie kanalizacji deszczowej wartość każdej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 250.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; WYKAZ PRZYGOTOWUJE WYKONAWCA Z UWZGLĘDNIENIEM POWYŻSZYCH ZAPISÓW.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2.Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz.1804). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: SGB BS Duszniki O/Pniewy Nr 04 9072 0002 0500 1007 2000 0014 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim Pniewy – parter lub dołączyć do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 7b ustawy. 8.Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwej wcześniej do przewidzenia, która spowodowałaby konieczność czasowego przerwania robót lub uprzedniego wykonania czynności nieobjętych przedmiotowym zamówieniem, koniecznych do kontynuowania robót. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umownego wynagrodzenia brutto w przypadku, gdy zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT lub zmiany wysokości wynagrodzenia po obmiarze końcowym. Zmianę wynagrodzenia umownego w związku z obmiarem powykonawczym.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15/02/2017, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


 
 

 
informacje udostępnił:Michał Smorawski
informacje wytworzył:Smorawski Michał
data udostępnienia: 2017-01-31 15:34:23
ostatnia modyfikacja: Michał Smorawski 2017-03-06 08:02:55 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Dokumentacja Techniczna- Budowa ul. Akacjowej i ul. Modrzewiowej w Pniweach oraz buodwa ....rar
 SIWZ
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 213575