close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PRZETARGI UNIEWAŻNIONE 2017:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. POLNEJ W PNIEWACH I ROZBUDOWA ULICY WSPÓLNEJ - ODCINEK OD UL. POLNEJ WRAZ Z SYSTEMEM ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W REJONIE UL. WSPÓLNEJ I UL. SŁOWIAŃSKIEJ W PNIEWACH

 

Pniewy, dnia 29 maja 2017 r

Dotyczy:          „Rozbudowy drogi gminnej – ul. Polnej w Pniewach i Rozbudowy ulicy wspólnej - odcinek od ul. Polnej wraz z systemem odprowadzania wód opadowych
i roztopowych w rejonie ul. Wspólnej i ul. Słowiańskiej w Pniewach”

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu cena oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości: 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych 00/100).

W aktualnej sytuacji budżetowej Zamawiający nie może dokonać zwiększenia kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do wysokości oferty najkorzystniejszej.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

Pniewy, dnia 17 maja 2017 r.

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

LICZBA OFERT : 1

 

Na zadanie pn.

 

 

 

„Rozbudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Pniewach i Rozbudowa ulicy wspólnej - odcinek od ul. Polnej wraz z systemem odprowadzania wód opadowych i roztopowych
w rejonie ul. Wspólnej i ul. Słowiańskiej w Pniewach”

 

 

 

KWOTA BRUTTO JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZADANIA: 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych 00/100).

 

 

 

I oferta:

 

STRABAG Sp. z o. o.

 

Oddział Poznań

 

ul. Obornicka 235B

 

60-650 Poznań

 

Oferowana cena brutto: 6.428,937,53 zł

 

Okres gwarancji: 96 miesięcy

 

 

 

Więcej ofert nie złożono.

 

 

 

UWAGA !!!

W dniu 28 kwietnia 2017 r. do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść pytań i odpowiedzi znajduje się w złączniku pn. Pytania i odpowiedzi 4.

Pniewy, dnia 8 maja 2017 r.

 

Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 64588-2017 z dnia 12-04-2017 - Pniewy
: Rozbudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Pniewach” i „Rozbudowa ulicy Wspólnej - odcinek od ul. Polnej” wraz z systemem odprowadzania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Wspólnej i ul. Słowiań...
Termin składania ofert/wniosków: 15-05-2017

Ogłoszenie nr 79951 - 2017 z dnia 2017-05-08 r.
Pniewy:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 64588
Data: 12/04/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Gminy Pniewy, Krajowy numer identyfikacyjny 000529551, ul. ul. Dworcowa  37, 62-045  Pniewy, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 2938601, e-mail um@pniewy.wokiss.pl, faks 61 2910097.
Adres strony internetowej (url): www.pniewy.wlkp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15/05/2017, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 17/05/2017, godzina: 11:00, 
 

UWAGA !!!

W dniu 24 kwietnia 2017 r. do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść pytań i odpowiedzi znajduje się w złączniku pn. Pytania i odpowiedzi 3.

Pniewy, dnia 5 maja 2017 r.

 

UWAGA !!!

W dniu 24 kwietnia 2017 r. do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść pytań i odpowiedzi znajduje się w złączniku pn. Pytania i odpowiedzi 2.

Pniewy, dnia 28 kwietnia 2017 r.

 

 

UWAGA !!!

W dniu 18 kwietnia 2017 r. do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść pytań i odpowiedzi znajduje się w złączniku pn. Pytania i odpowiedzi 1.

Pniewy, dnia 20 kwietnia 2017 r.

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.pniewy.wlkp.pl

Ogłoszenie nr 64588 - 2017 z dnia 2017-04-12 r.
Pniewy: ROZBUDOWĘ DROGI GMINNEJ – UL. POLNEJ W PNIEWACH I ROZBUDOWĘ ULICY WSPÓLNEJ - ODCINEK OD UL. POLNEJ WRAZ Z SYSTEMEM ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W REJONIE UL. WSPÓLNEJ I UL. SŁOWIAŃSKIEJ W PNIEWACH.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Pniewy, krajowy numer identyfikacyjny 000529551, ul. ul. Dworcowa  37, 62-045  Pniewy, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 2938601, e-mail um@pniewy.wokiss.pl, faks 61 2910097.
Adres strony internetowej (URL): www.pniewy.wlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.pniewy.wlkp.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.pniewy.wlkp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:

Adres:
Urząd Miejski Pniewy, ul. Dwrcowa 37, 62-045 Pniewy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWĘ DROGI GMINNEJ – UL. POLNEJ W PNIEWACH I ROZBUDOWĘ ULICY WSPÓLNEJ - ODCINEK OD UL. POLNEJ WRAZ Z SYSTEMEM ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W REJONIE UL. WSPÓLNEJ I UL. SŁOWIAŃSKIEJ W PNIEWACH.
Numer referencyjny: BZT.271.2.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: : Rozbudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Pniewach” i „Rozbudowa ulicy Wspólnej - odcinek od ul. Polnej” wraz z systemem odprowadzania wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Wspólnej i ul. Słowiańskiej w Pniewach. 1) Dla części zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Pniewach” zakres prac obejmuje w szczególności: a) nawierzchnię z betonu asfaltowego – 6 463,70 m2, b) nawierzchnię z kostki betonowej szarej grub. 8 cm (chodniki) – 1643,80 m2, c) nawierzchnię z kostki betonowej kolorowej grub. 8 cm (zjazdy, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, miejsca postojowe, opaski, linie segregacyjne miejsc postojowych - 3 143,80 m2, d) nawierzchnię z kostki kamiennej gr. 16 cm (zatoki autobusowe, wyspy przejezdne – 408,10 m2, e) odwodnienie – budowa kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego f) budowa oświetlenia drogowego – lampy LED 99 W – 26 szt., lampy LED 27 W – 2 szt., g) budowę kanału technologicznego, h) usunięcie kolizji - przebudowę sieci elektroenergetycznej, i) usunięcie kolizji - przebudowę sieci teletechnicznych, j) wykonanie oznakowania zgodnie z docelową organizacją ruchu. 2) Dla części zadania pn. „Rozbudowa ulicy Wspólnej - odcinek od ul. Polnej” zakres prac obejmuje w szczególności: a) nawierzchnię z betonu asfaltowego – 2 002,70 m2, b) nawierzchnię z kostki betonowej szarej grub. 8 cm (chodniki) – 277,10 m2, c) nawierzchnię z kostki betonowej kolorowej grub. 8 cm (zjazdy, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, miejsca postojowe, opaski, linie segregacyjne miejsc postojowych - 422,60 m2, d) odwodnienie – budowa kanalizacji deszczowej, e) budowa oświetlenia drogowego – lampy LED 99 W – 3 szt., f) budowę kanału technologicznego, g) usunięcie kolizji - przebudowę sieci elektroenergetycznej, h) usunięcie kolizji - przebudowę sieci teletechnicznych, i) wykonanie oznakowania zgodnie z docelową organizacją ruchu. 3) Dla części zadania obejmującego system odprowadzania wód odpadowych i roztopowych w rejonie ul. Wspólnej i ul. Słowiańskiej w Pniewach zakres prac obejmuje w szczególności: a) studnie betonowe Ø 1000 mm – szt. 4, b) studnie betonowe Ø 1500 mm – szt. 4, c) wykonanie kanalizacji Ø 500 mm PEHD (lub żelbetowych) – 163 m, d) wykonanie kanalizacji Ø 800 mm PEHD (lub żelbetowych) – 125 m, Zakres obejmuje również inne czynności przygotowawcze i inwentaryzacyjne, w tym: wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, czynności pomiarowe, uzyskanie decyzji o czasowym zajęciu pasa drogowego, dotyczącej drogi powiatowej – ul. Wiśniowej i ewentualnie drogi wojewódzkiej ul. Wronieckiej, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, udział osób pełniących indywidualne funkcje w budownictwie: kierowników budowy branż drogowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej. Do Wykonawcy należeć będzie także wypełnienie warunków wynikających z uzyskanych warunków technicznych uzgodnień dokumentacji projektowej w tym w szczególności dotyczących usunięcia kolizji (terminów zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót, zapewniania nadzoru i poniesienia jego kosztów oraz wypełnienia innych zobowiązań). Wykonawca zobowiązany jest również do wypełnienia warunków zawartych w uzyskanych decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym dotyczącym nadzoru archeologicznego. Wykonawca zapewni również nadzór ornitologiczny przy wycince drzew i krzewów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, podczas realizacji przedmiotu zamówienia, dostępu pojazdów do nieruchomości. Ponadto zamawiający wymaga, aby betonowe płyty drogowe demontowane na ul. Polnej zostały przetransportowane i złożone w miejscu wskazanym przez inwestora w odległości do 12 km od miejsca wykonywanej pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:45200000-9, 45233222-1, 45233220-7, 45233000-9, 45312000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/10/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 3 robót budowlanych polegających na: budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie drogi. Wartość każdej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 2.000.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie, co oznacza, że ich doświadczenie podlegać będzie zsumowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3.1. do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
pkt. 8.1.SIWZ Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1)nie podlega wykluczeniu; 2)spełnia warunki udziału w postępowaniu. pkt. 8.2 SIWZ Oświadczenia, o jakich mowa w poprzednim pkt Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą. Propozycje treści oświadczeń zostały zamieszczone w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.1. i 3.2. do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
15.1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100). 15.2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w SGB BS Duszniki O/Pniewy Nr 04 9072 0002 0500 1007 2000 0014 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub numer postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego b)poręczeniach bankowych; c)poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d)gwarancjach bankowych; e)gwarancjach ubezpieczeniowych; f)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240 ). 15.3.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie OBEJMOWAŁY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE PRZYPADKI POWODUJĄCE UTRATĘ WADIUM. 15.4.Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 15.5.Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa. 15.6.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 15.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 15.7.Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 15.8.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 p.z.p. 15.9.Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian sposobu, zakresu i terminu wykonania umowy w przypadkach: a)działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – o czas jej wystąpienia oraz o czas usuwania skutków jej działania, b)wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót – o czas ich trwania, c)wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych – jeżeli mają one wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy – o czas niezbędny do wykonania tych robót, d)działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – o czas ich trwania, e)nieterminowego przekazania Wykonawcy terenu budowy – o czas opóźnienia, f)wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy – o czas wstrzymania, g)zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu odpowiednio do ograniczenia zakresu robót, w takim stosunku w jakim ograniczone roboty pozostają do całości przedmiotu umowy, h)zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców, i)zmiany kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora nadzoru w przypadkach losowych oraz rezygnacji lub zwolnienia, j)zmian zakresu lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy w przypadku zmiany dokumentacji opisującej jego przedmiot – w zakresie adekwatnym do zmian tej dokumentacji. Powyższe dotyczy także zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, k)w przypadku błędów w dokumentacji określającej przedmiot umowy – o czas usuwania tych błędów, jeżeli wykonywanie przedmiotu umowy jest z tego powodu niemożliwe i w zakresie wynikającym z poprawienia dokumentacji, l)zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem na zasoby którego powoływał się Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – pod warunkiem wykazania, że proponowany inny podwykonawca nie podlega wykluczeniom i spełnia warunki udziału w postępowaniu w sposób nie mniejszym niż ten podmiot, m)rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa pod lit. h pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę samodzielnego spełniania warunków w sposób nie mniejszy niż ten podmiot, n)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – w zakresie niezbędnym do wykonania tych przepisów i dostosowania treści umowy, 2. Warunkiem zmian umowy, związanych z działaniem siły wyższej lub wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz innych przeszkód w wykonywaniu przedmiotu umowy jest dokonanie stosownych wpisów w dzienniku budowy i niezwłoczne zgłoszenie tych okoliczności inspektorowi nadzoru. 3.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. Aneks musi zostać podpisany przez osoby umocowane do reprezentowania Stron umowy i opatrzony kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pniewy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15/05/2017, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty należy sporządził w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
 

 

 
informacje udostępnił:Michał Smorawski
informacje wytworzył:Michał Smorawski
data udostępnienia: 2017-04-12 11:49:29
ostatnia modyfikacja: Michał Smorawski 2017-05-29 13:49:26 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Pytania i odpowiedzi nr 4.
 Pytania i odpowiedzi 3.
 Poprawiony Kosztorys ofertowy Rozbudowa drogi g. ul. Polnej ....pd
 Pytania i odpowiedzi 2.pdf
 Pytania i odpowiedzi 1
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 213575