close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PONIŻEJ 30 TYŚ. EURO 2017:
ZAKOŃCZONE- WYNIKI- Biegły rewident-badanie sprawozdania z realizacji projektu pn: Program rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

 1. Nazwa i adres dotacjobiorcy:

  Gmina Pniewy

  ul. Dworcowa 37

  62-045 Pniewy

   

 2. Nazwa zamówienia:

  Wykonanie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania z realizacji projektu pn. „Program rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-2023” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 3. Wartość szacunkowa zamówienia (bez podatku od towarów i usług):

  2000,00

 4. Publikacja zapytania ofertowego.

 1. Data: 04.05.2017

 2. Adres strony internetowej:

  http://bip.pniewy.wlkp.pl/content.php?cms_id=2239

 3. Termin składania ofert: 15.05.2017

 1. Wykaz złożonych ofert.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Data złożenia oferty

Warunki udziału w procedurze

Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

1

MAX FINANSE Sp. z o.o.

ul. Składowa 10, 19-400 Olecko

12.05.2017

spełnia/nie spełnia
/nie dotyczy*

tak/nie*

2

Grupa Gumułka-Audyt Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Jana Matejki 4

40-077 Katowice

12.05.2017

spełnia

tak

3.

Marketing Konsulting „Pająk i Partnerzy”

ul. 1 Maja 7

64-915 Jastrowie

12.05.2017

spełnia

tak

4

IDEA AUDYT Spółka z o.o.

ul. Leszczyńska 54

60-103 Poznań

 

15.05.2017

spełnia

tak

 1. Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niespełnianiem warunków:[1]

 1. Oferta nr …

 2. Oferta nr …

 1. Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niezgodnością oferty z zapytaniem ofertowym[2]:

 1. Oferta nr …

 2. Oferta nr …

   

   

   

 1. Ocena złożonych ofert.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium wraz z uzasadnieniem[3]

Łączna liczba punktów

1

MAX FINANSE Sp. z o.o.

ul. Składowa 10,

19-400 Olecko

44,33 pkt

44,33 pkt

2

Grupa Gumułka-Audyt Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Jana Matejki 4

40-077 Katowice

66,08 pkt

66,08 pkt

3

Marketing Konsulting „Pająk i Partnerzy”

ul. 1 Maja 7

64-915 Jastrowie

100 pkt

100 pkt

4

IDEA AUDYT Spółka z o.o.

ul. Leszczyńska 54

60-103 Poznań

 

14,86 pkt

14,86 pkt

 1. Wybór oferty.

 1.             Nazwa  i adres wykonawcy: 

Marketing Konsulting „Pająk i Partnerzy”

ul. 1 Maja 7

   64-915 Jastrowie

2)   Uzasadnienie wyboru: Złożona przez firmę Marketing Konsulting „Pająk i Partnerzy” z Jastrowia spełnia warunki udziału w procedurze, jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz otrzymała 100 pkt przy kryterium wyboru oferty – cena brutto – 100 pkt. Powyższa oferta jest ofertą o najniższej cenie brutto.

 1. Imiona i nazwiska osób, wykonujących w imieniu dotacjobiorcy czynności związane z udzieleniem zamówienia:

 1.             Maria Stamatoska

 2. Michał Smorawski

   

   

  16.05.2017                                                                             ...........................................................

  (data sporządzenia protokołu)                                                 (podpis osoby upoważnionej)

   

   

   

  Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe wraz z potwierdzeniem jego publikacji (wydruk ze strony internetowej);

 2. oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe;

 3. oświadczenie/oświadczenia dotyczące bezstronności osób, wykonujących w imieniu dotacjobiorcy czynności związane z udzieleniem zamówienia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców.[1] Uzasadnienie wymagane w przypadku odrzucenia ofert ze względu na niespełnianie warunków udziału w procedurze.

[2] Uzasadnienie wymagane w przypadku odrzucenia ofert ze względu na niezgodność oferty z wymaganiami określonym w zapytaniu ofertowym (np. zaoferowano usługi/dostawy/roboty budowalne niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia).

[3] Należy wpisać nazwę kryterium i uzasadnienie liczby przyznanych punktów dla każdego kryterium (z wyjątkiem kryterium ceny). W przypadku więcej niż jednego kryterium należy dodać kolumnę/kolumny.

*Niepotrzebne skreślić

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie przez biegłego rewidenta badania  sprawozdania z realizacji projektu pn.

„Program rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-2023” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8.

 

I.    ZAMAWIAJĄCY:   

Gmina Pniewy

ul. Dworcowa 37

62-045 Pniewy

NIP: 7872083727

 

II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Biegły rewident dokona w siedzibie Zamawiającego badania przygotowanego sprawozdania finansowego składanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w związku z rozliczeniem dotacji udzielonej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i sporządzi protokół z badania sprawozdania końcowego wg  udostępnionego przez zamawiającego formularza. (wzór w załączeniu)

 

III.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od 15.06.2017 r. 30.06.2017 r.

 

IV.    TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1.    Oferty należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną do dnia 15.05.2017 r.  do godziny 10.00 na adres: Urząd Miejski Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy

Decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

2.    Osoba do kontaktu: Maria Sawczyn-Stamatoska, tel. 612938649, dotacje@pniewy.wlkp.pl

 

V.    OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.    Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę,

2.    Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. (wzór oferty  w załączeniu)

3.    Kopertę z ofertą należy dodatkowo opisać  „Program rewitalizacji miasta i gminy Pniewy na lata 2017-2023 - Biegły rewident”

 

VI.    KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Kryterium oceny ofert jest cena brutto – waga 100 punktów.

Cena oferty będzie oceniana według następującego wzoru: cena najniższej oferty/cena najwyższej oferty x 100 pkt.

  

VII.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają udokumentowane uprawnienia niezbędne do wykonania badania sprawozdań finansowych (są uprawnione do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz. U. z 2015 r., poz. 1011 z późn. zm.). Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o kopie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Ocena spełnienia warunków udziału w procedurze nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.

VIII.  Zawartość oferty:

 1. ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1

 2. do oferty należy załączyć: - kopię wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, jako dokument na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt VII.

 

IX.    TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ : 30 dni kalendarzowych

 

X.    INNE POSTANOWIENIA:

1.    Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania wymienionego

w przedmiocie zamówienia związanego z realizacja prac prowadzonych w toku realizacji projektu.

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zaproszenia bez podania przyczyn.

 
informacje udostępnił:Michał Smorawski
informacje wytworzył:Maria Sawczyn-Stamatoska
data udostępnienia: 2017-05-04 12:17:10
ostatnia modyfikacja: Michał Smorawski 2017-10-19 13:29:33 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Protokół z kontroil biegłego rewidenta
 Formularz oferty
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 213579