close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE 2017:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W PNIEWACH PRZY UL. TARGOWEJ 14 NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Pniewy, dnia 28 lipca 2017 r.

 

Zakład Remontowo- Budowlany

ul. Międzychodzka 18

62-045 Pniewy

 

Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZT.271.2.14.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa
części budynku w Pniewach przy ul. Targowej 14 na potrzeby środowiskowego domu samopomocy.

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Za najkorzystniejszą wybrana została oferta nr II Wykonawcy: Zakład Remontowo Budowlany Jerzy Górny, ul. Międzychodzka 18, 62-045 Pniewy, który zaoferował cenę brutto
w wysokości: 1.146.399,80 zł oraz okres gwarancji: 72 miesięcy i skrócenie terminy o 5 dni. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz
z przyznaną punktacją

Cena- 60 pkt.

Okres gwarancji- 20 pkt.

Skrócenie terminu realizacji-20 pkt

1.

UB SZAŁATA Sp. z o. o.

ul. Niegolewskich 10/7

60-252 Poznań

Cena- 48,63 pkt.

Okres gwarancji- 16,67 pkt.

Skrócenie terminu realizacji-0 pkt

Łącznie – 65,30 pkt.

2.

Zakład Remontowo- Budowlany

Jerzy Górny

ul. Międzychodzka 18

62-045 Pniewy

Cena- 60 pkt.

Okres gwarancji- 20 pkt.

Skrócenie terminu realizacji-20 pkt

Łącznie – 100 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu zostanie ustalony zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

 

 

 

Pniewy, dnia 26 lipca 2017 r.

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

LICZBA OFERT : 2

 

Na zadanie pn.

 

 

 

„PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W PNIEWACH PRZY UL. TARGOWEJ 14 NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY.”

 

 

 

KWOTA BRUTTO JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZADANIA: 1.030.000,00 PLN (jeden milion trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

 

 

 

I oferta:

 

UB SZAŁATA Sp. z o. o.

 

ul. Niegolewskich 10/7

 

60-232 Poznań

 

Oferowana cena brutto: 1.414.500,00 zł

 

Oferowany okres gwarancji: 60 miesięcy

 

Oferowane skrócenie terminu realizacji o: 0 (zero) dni

 

 

 

II oferta:

 

Zakład Remontowo- Budowlany

 

Jerzy Górny

 

ul. Międzychodzka 18

 

62-045 Pniewy

 

Oferowana cena brutto: 1.146.399,80 zł

 

Oferowany okres gwarancji: 72 miesiące

 

Oferowane skrócenie terminu realizacji o: 5 dni

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UWAGA !!!

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 26 LIPCA 2017 R. GODZ. 11:00

 

 

 

UWAGA !!!

W dniu 20 lipca 2017 r. do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem posłańca wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść pytań i odpowiedzi znajduje się w złączniku pn. Pytania i odpowiedzi 3.

 

Pniewy, dnia 21 lipca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 500004755-N-2017 z dnia 21-07-2017 r.

Pniewy:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

 

Numer: 546429-N-2017
Data: 07/07/2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Burmistrz Gminy Pniewy, Krajowy numer identyfikacyjny 000529551, ul. ul. Dworcowa  37, 62-045  Pniewy, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 2938601, e-mail um@pniewy.wokiss.pl, faks 61 2910097.
Adres strony internetowej (url): www.pniewy.wlkp.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-25, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-26, godzina: 11:00,

 


UWAGA !!!

W dniu 13 lipca 2017 r. do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem posłańca wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść pytań i odpowiedzi znajduje się w złączniku pn. Pytania i odpowiedzi 2.

Pniewy, dnia 20 lipca 2017 r.

 

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 25 LIPCA 2017 R. GODZ. 11:00

 

Ogłoszenie nr 500004041-N-2017 z dnia 18-07-2017 r.

Pniewy:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 546429-N-2017

Data: 07/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Gminy Pniewy, Krajowy numer identyfikacyjny 000529551, ul. ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 2938601, e-mail um@pniewy.wokiss.pl,

faks 61 2910097.

Adres strony internetowej (url): www.pniewy.wlkp.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-07-21, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-07-25, godzina: 11:00,

 

 

UWAGA !!!

W dniu 13 lipca 2017 r. do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęły zapytania do SIWZ.

Treść pytań i odpowiedzi znajduje się w złączniku pn. Pytania i odpowiedzi 1.

Pniewy, dnia 18 lipca 2017 r.Ogłoszenie nr 546429-N-2017 z dnia 2017-07-07 r.

Burmistrz Gminy Pniewy: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W PNIEWACH PRZY UL. TARGOWEJ 14 NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Pniewy, krajowy numer identyfikacyjny 000529551, ul. ul. Dworcowa  37 , 62-045  Pniewy, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 2938601, , e-mail um@pniewy.wokiss.pl, , faks 61 2910097.
Adres strony internetowej (URL): www.pniewy.wlkp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.pniewy.wlkp.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.pniewy.wlkp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Urząd Miejski Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W PNIEWACH PRZY UL. TARGOWEJ 14 NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
Numer referencyjny: BZK.271.2.14.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU W PNIEWACH PRZY UL. TARGOWEJ 14 NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych – dla zadania pod nazwą „Przebudowa części budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy na działce nr ewid 206 i 207/1 ark. 2 w Pniewach przy ul. Targowej 14”. Zadanie obejmuje: o przygotowanie uszczegółowionego harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego przedsięwzięcia określając rodzaj prac, ich wartość oraz termin rozpoczęcia i termin zakończenia o prace przygotowawcze niezbędne dla rozpoczęcia wykonania robót, o wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową o oraz dokonanie zawiadomienia o zakończeniu prac i zgłoszenie – zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę. Roboty budowlane obejmują przebudowę drugiego piętra na cele środowiskowego ośrodka samopomocy wraz z wydzieleniem pożarowym istniejącej klatki schodowej. Projektuje się rozebranie części ścian działowych w celu: dostosowania istniejących pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do obecnie obowiązujących przepisów, wydzielenie większej sali spotkań, wydzielenie pomieszczeń dla opiekunów. Projektuje się poszerzenie istniejących otworów drzwiowych celem dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmuje również wymianę istniejącego dźwigu windowego na nowy, do którego dostęp będzie na parterze od strony istniejącego podestu wejściowego, a na 1 i 2 piętrze od strony komunikacji ogólnej. Zakres prac architektoniczno-konstrukcyjnych obejmuje: o odłączenie instalacji w obszarze przebudowy, Uwaga. Podczas odłączenia wszystkie instalacje w pozostałej części budynku muszą działać bez zakłóceń a w szczególności ppoż. o rozebranie istniejących posadzek, o rozbiórka ścian z cegły: ściany pom. 2.02, 2.12, 2.13, 2.15,2.16, 2.17, 2.18; 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 i 2.31; ściany między pom 2.06 i 2.07; ściana między pom. 2.08 i 2.09; rozbiórka uskoku ściany pom. 2.20 o skucie ceramicznych okładzin ściennych o rozbiórkę istniejącego wyposażenia sanitarno-higienicznego, o rozbiórkę naczynia wzbiorczego zlokalizowanego w pom. 2.02 o wykucie wnęk pod stelaże instalacyjne w ścianie między pom. 2.11 i 2.14 o wykucie istniejącej stolarki drzwiowej na poziomie 2 piętra i parteru – drzwi wejściowe i do wiatrołapu, oraz stolarki okiennej na klatce schodowej, o odbicie tynków wewnętrznych, uzupełnienie ubytków, o zeskrobanie i zmycie starej farby, o poszerzenie otworów drzwiowych i wykonanie nowych otworów drzwiowych, o uzupełnienie ścian nośnych cegłą pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, o wykonanie nowych otworów w ścianach szybu windowego dla nowych drzwi dźwigu osobowego, o demontaż istniejącego dźwigu osobowego i montaż nowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych o kabinie wielkości: 140x240cm o wykonanie zadaszenia nad drzwiami do windy na poziomie parteru, o wykonanie wycieraczki stalowej przed drzwiami windy na parterze wraz z jej odwodnieniem poza obrys istniejących schodów, o wykonanie nowych nadproży:  nadproża w ścianach nośnych z profili IPN100 (o długości zgodnie z rysunkiem)  nadproża w ścianach działowych z kątowników L 70x70x6 (o długości zgodnie z rysunkiem), o zamknięcie istniejących otworów drzwiowych między pomieszczeniami 2.03 i 2.04 a 2.05, 2.05 a 2.06 i 2.08 – zabudową gipsowo-kartonową, zabudowa zlicowaną ze ścianą pomieszczeń, o wykonanie nowej ściany gipsowo-kartonowej wydzielającej pracownię kinezyterapii wraz nowym otworem drzwiowym, o wykonanie nowej zabudowy gipsowo-kartonowej wydzielającej pomieszczenia higieniczno-sanitarne: 207,208; 209, 210; 218,219 i 220; o wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokości opaski drzwiowej o wykonanie izolacji poziomych i pionowych z folii w płynie w pom. higieniczno-sanitarnych wraz z taśmą uszczelniającą poziomą i pionową o (ściany pom. do 30cm od poziomu posadzki, ściany prysznica na całej wysokości), o wykonanie systemowych przegród wydzielających kabiny ustępowe w pom. 208 i 210 o wykonanie zabudowy gipsowo-kartonowej wydzielającej pomieszczenia dla opiekunów: 212 i 213, oraz pracownię krawiecko-rękodzielniczą (rys. nr A07) o wykonanie zabudowy gipsowo-kartonowej instalacji na poziomie 2 piętra na korytarzu oraz w sali spotkań, (rys. nr A07), oraz na poziomie parteru wzdłuż nowej ściany klatki schodowej, o wykonanie zabudowy gipsowo-kartonowej nowej rozdzielnicy (stojącej) na poziomie 2 piętra, o wykonanie obudowy nowej rozdzielnicy głównej na parterze – systemowa z płyt GKF na ruszcie stalowym, odporność ogniowa zabudowy REI60, zamkniętej drzwiami 90+90/200 o odporności ogniowej EI30, zabudowy na wysokość kondygnacji, o wykonanie nowych ścian o odporności REI 60 z drzwiami ppoż o EI30 (drzwi dwuskrzydłowe: 90+30/200 w świetle przejścia) na każdym piętrze oddzielających klatkę schodową od komunikacji ogólnej (rys. nr A07), drzwi na drugim piętrze wyposażyć w kontrolę dostępu, o powiększenie istniejącego otworu pod wyłaz dachowy w stropie nad klatką schodową pod nową klapę oddymiającą, o wykonanie wzmocnienia na stropie z HEA160 pod ścianę nowej obudowy pod klapę oddymiającą, o wykonanie nowej obudowy szachtu pod klapę oddymiającą, o wykonanie klapy oddymiającej z funkcją wyłazu dachowego (z owiewkami) na klatce schodowej, o wykonanie klapy rewizyjnej o odporności ogniowej EI60 zabezpieczającej luk montażowy między komunikacją ogólną a maszynownią, o wykonanie wieńca pod klapę dymową o wielkości 20x20cm, o wykonanie obróbek dachowych wraz z dociepleniem ścian pod klapę dymową, o - wykonanie drabiny z koszem zabezpieczającym, o wypełnienie otworów okiennych na klatce schodowej pustakami szklanymi o odporności ogniowej EI60, o wykonanie okien napowietrzających z siłownikami otwieranych na zewnątrz z siłownikami w istniejących otworach 90x60cm, o uzupełnienie wnęki po rozdzielnicy na poz. parteru i 2P cegłami pełnymi na zaprawie cementowo-wapiennej, o wykonanie nowej stolarki drzwiowej (wg rys. zestawienia stolarki) o wykonanie nowej ściany o odporności REI 120 w pomieszczeniu maszynowni, o wykonanie kanałów wentylacyjnych szybu windowego w pom. maszynowni z wyprowadzeniem na dach, o zasklepienie otworów montażowych w stropie maszynowni, o rozbiórka istniejących schodów stalowych do maszynowni, o wykonanie drabiny wraz z koszem zabezpieczającym, o wykonanie nowego fragmentu ściany pom. wejścia do maszynowni, o wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej wielkości 40x20cm przy windzie,i takiego samego w ścianie pom. wejścia do maszynowni, o wykonanie otworów w stropie i stropodachu pod instalacje sanitarne oraz elektryczne, przejście przez przegrody ppoż zabezpieczyć ppoż, o rozebranie uszkodzonych podkładów cementowych o gr.7cm oraz płyty pilśniowej miękkiej, ułożenie folii paroizolacyjnej, izolacji akustycznej z płyt styropianowych grubości 2cm i jastrychu cementowego zbrojonego grubości 5cm, o wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej o gr. 10mm pod nowe okładziny podłogowe – płytki ceramiczne i wykładzinę PVC, o czyszczenie schodów lastrikowych, o wykonanie podlewek i uzupełnień zaprawą niskoskurczliwą, o wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych, o gruntowanie podłoży, o malowanie ścian dwa razy farbą emulsyjną, o montaż rolet materiałowych podgumowanych w pom. sali doświadczania świata, montaż rolet materiałowych w pom. biurowych i pom. pracowni, wykonanie folii okiennej w pom. higieniczno-sanitarnych. Branża elektryczna obejmuje prace na poziomie +2, klatkę schodową, zasilanie dźwigu oraz oświetlenie strefy wejścia do budynku. W ramach tej branży należy wykonać: o /WLZ/ wewnętrzne linie zasilające, o rozdzielnia główna RGNN, o układ zasilania awaryjnego z doborem agregatu prądotwórczego, o układ SZR, o Rozdzielnia RP2, o instalacja oświetlenia, o instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, o instalacja gniazd wtyczkowych i siły, o połączenia wyrównawcze, o ochrona przeciwprzepięciową, o ochrona przeciwporażeniową, o instalacja uziemiającą, o instalacja SSP, o instalacja strukturalna i kontroli dostępu, o instalacja oddymiania klatki schodowej, Branża sanitarna obejmuje prace na poziomie +2, klatkę schodową obejmujące demontaż istniejących instalacji oraz wykonanie nowych instalacji sanitarnych dla obsługi drugiego piętra. Podczas odłączenia wszystkie instalacje w pozostałej części budynku, tj. na pierwszym piętrze i parterze muszą działać bez zakłóceń a w szczególności ppoż. W ramach tej branży należy wykonać: o instalację cieplej wody użytkowej, o instalację hydrantowa, o instalację kanalizacji sanitarnej, o instalację centralnego ogrzewania, o instalację wentylacji, o instalację klimatyzacji. Dokładny zakres zadania na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262500-6
45440000-3
45300000-0
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada OPŁACONE ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN;.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 3 robót budowlanych polegających na: budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku, gdzie wartość każdej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 500.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. - OPŁACONĄ Polisę na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN;.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
15.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w SGB BS Duszniki O/Pniewy Nr 04 9072 0002 0500 1007 2000 0014 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub numer postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240 ). 15.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie OBEJMOWAŁY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE PRZYPADKI POWODUJĄCE UTRATĘ WADIUM. 15.4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 15.5. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa. 15.6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 15.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 15.7. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 15.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 p.z.p. 15.9. Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zadania 20,00
Okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian sposobu, zakresu i terminu wykonania umowy w przypadkach: a) działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – o czas jej wystąpienia oraz o czas usuwania skutków jej działania, b) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót – o czas ich trwania, c) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych – jeżeli mają one wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy – o czas niezbędny do wykonania tych robót, d) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – o czas ich trwania, e) nieterminowego przekazania Wykonawcy terenu budowy – o czas opóźnienia, f) wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy – o czas wstrzymania, g) zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu odpowiednio do ograniczenia zakresu robót, w takim stosunku w jakim ograniczone roboty pozostają do całości przedmiotu umowy, h) zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców, i) zmiany kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora nadzoru w przypadkach losowych oraz rezygnacji lub zwolnienia, j) zmian zakresu lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy w przypadku zmiany dokumentacji opisującej jego przedmiot – w zakresie adekwatnym do zmian tej dokumentacji. Powyższe dotyczy także zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, k) w przypadku błędów w dokumentacji określającej przedmiot umowy – o czas usuwania tych błędów, jeżeli wykonywanie przedmiotu umowy jest z tego powodu niemożliwe i w zakresie wynikającym z poprawienia dokumentacji, l) zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem na zasoby którego powoływał się Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – pod warunkiem wykazania, że proponowany inny podwykonawca nie podlega wykluczeniom i spełnia warunki udziału w postępowaniu w sposób nie mniejszym niż ten podmiot, m) rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa pod lit. h pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę samodzielnego spełniania warunków w sposób nie mniejszy niż ten podmiot, n) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – w zakresie niezbędnym do wykonania tych przepisów i dostosowania treści umowy, 2. Warunkiem zmian umowy, związanych z działaniem siły wyższej lub wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz innych przeszkód w wykonywaniu przedmiotu umowy jest dokonanie stosownych wpisów w dzienniku budowy i niezwłoczne zgłoszenie tych okoliczności inspektorowi nadzoru. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. Aneks musi zostać podpisany przez osoby umocowane do reprezentowania Stron umowy i opatrzony kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pniewy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-21, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 
informacje udostępnił:Michał Smorawski
informacje wytworzył:Michał Smorawski
data udostępnienia: 2017-07-07 11:41:17
ostatnia modyfikacja: Michał Smorawski 2017-07-28 14:56:17 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 SIWZ
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 213576