close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PONIŻEJ 30 TYŚ. EURO 2017:
PTBS: Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Pniewy, dnia 19 października 2017 r.

Pniewskie Towarzystwo Budownictwa

Społecznego Spółka z o.o.

ul. Bukowa 24

62-045 Pniewy

NIP 787-17-87-917

Tel. 61-29-10-608

e-mail: pniewskie_tbs@interia.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Pniewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. działając na podstawie art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz 885 z późn. zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jednostki, sporządzonego za rok 2017.

Pisemne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach należy przesyłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki na adres:

Pniewskiego Towarzystwa

 Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Bukowa 24

62-045 Pniewy

z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017”

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 3  listopada br. do godziny 15:00. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

 1. Opis przedmiotu oferty:

Przedmiotem ofert jest badanie sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w której 100% udziałów posiada Gmina Pniewy, za 2017 rok wraz z dostarczeniem:

- pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego (w 4 egzemplarzach),

- pisemnego raportu z przebiegu badania sprawozdania finansowego (w 4 egzemplarzach)

 1. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

 1. Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r, (z późn. zm.) o finansach publicznych i ustawą z dnia 29 września 1994 r. (z późn. zm.) o rachunkowości oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

 2. Badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone na tak dobranych próbkach ksiąg i dowodów księgowych, aby dokumentacja stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 3. Opinia i raport biegłego rewidenta będą w szczególności zawierać stwierdzenia wymagane przepisami ustawy o rachunkowości.

 4. W razie wydania opinii zawierającej zastrzeżenia, co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdania finansowego, wydania o nim opinii negatywnej lub odmowy wydania opinii biegły rewident, przekaże Gminie Pniewy – jedynemu udziałowcowi stosowne szczegółowe pisemne uzasadnienie ich przyczyn.

 5. Przedstawienie harmonogramu prac, określającego metody i terminy prac, związanych z badaniem. W ofercie należy określić czas, jaki będzie potrzebny na przeprowadzenie badania, z wyszczególnieniem czasu poświęconego na badanie w siedzibie badanej jednostki.

 6. Biegły rewident zapewni gotowość do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej, rozpatrującej sprawozdanie finansowe w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

 7. Rezultaty badania sprawozdania finansowego mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym przepisami prawa, a podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego i osoby będące w jego imieniu sprawozdanie finansowe zachowają w tajemnicy fakty i okoliczności poznane w toku badania.

 8. Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego nie później niż do dnia 30.04.2018 r.

Informację dodatkowe niezbędne do sporządzenia ofert można uzyskać w siedzibie spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500, pod nr. tel. 61-29-10-608 lub e-mail: pniewskie_tbs@interia.pl.

 1. Oferta na badanie sprawozdania finansowego powinna także zawierać:

 • Informację o formie prowadzonej działalności oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 • Informacje o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

 • Informację o dotychczas przeprowadzonych badaniach w podobnych spółkach (TBS, Spółdzielnie Mieszkaniowe),

 • Informację o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zawodu biegłego rewidenta.

 

Dokumenty o których mowa powyżej, powinny być złożone przez wykonawcę w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przełożenia terminu składania ofert oraz do odstąpienia od wyboru bez podawania przyczyny.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokona Zgromadzenie Wspólników do 30 listopada 2017 r.

Oferty złożone po upływie określonego na wstępie terminu (decyduje data wpływu) lub nie spełniające warunków określonych powyżej, nie będą rozpatrywane.

O wyborze oferty uznanej za najkorzystniejszą zostanie poinformowany pisemnie sam zainteresowany.

 

 

Zarząd

 

 

 
informacje udostępnił:Michał Smorawski
informacje wytworzył:Pniewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
data udostępnienia: 2017-10-19 13:29:01
ostatnia modyfikacja: Michał Smorawski 2017-10-19 13:29:01 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 213579