close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE 2017:
Dostawa wyposażenia pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach.

Pniewy, dnia 12 grudnia 2017 r.

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania w części IV i VII.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty bez ponownego badania i ponownej oceny ofert

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) zwanej dalej w skrócie „p.z.p.”, zamawiający informuje
o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
innej oferty niż pierwotnie wybrana
w postępowaniu na Dostawę wyposażenia pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach- część IV i części VII.

Czynność zamawiającego została spowodowana tym, że wykonawca, którego oferta została pierwotnie wybrana jako najkorzystniejsza odstąpił od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i ponownej oceny.

Ofertą tą jest oferta wykonawcy Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów gdyż uzyskała największą liczbę punktów w kolejności
po ofercie pierwotnie wybranej jako najkorzystniejsza. (Cz. IV: cena- 22,84 pkt., termin- 40 pkt. Cz. VII: cena- 55,86 pkt. termin- 40 pkt.)

Zamawiający zawiadamia, że terminem określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta, jest termin 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia, a więc zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę 17 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 p.z.p.

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa 17 grudnia 2017 r., czyli po 5 dniach, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 p.z.p.

 

 

 

 

Pniewy, dnia 28 listopada 2017 r.

 

Biuro Inżynieryjne MARTEX

Marcin Puźniak

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

 

Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZT.271.2.21.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn. Dostawa wyposażenia pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pniewach.

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

              Za najkorzystniejszą dla części V wybrana została oferta Wykonawcy: Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, który zaoferował cenę brutto w wysokości: część V- 5.519,01 zł okres gwarancji: 36 miesięcy,

WybranyWykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert w części V wraz z przyznaną punktacją.

 

Lp.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 CZ. V- Kryteria oceny ofert wraz
z przyznaną punktacją

Cena- 60 pkt.

Okres gwarancji- 40 pkt.

 1.  

P.H.U. „BMS”

Z. Bielecki

ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyn

Cena- 28,33

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 68,33

 1.  

Biuro Inżynieryjne MARTEX

Marcin Puźniak

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

Cena- 60

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 100

 1.  

PB tenders

Jakub Pawulski

ul. A. Grzymaly Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

Cena- 23,65

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 63,65

 1.  

PHPU ZUBER

Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

Cena- 59,30

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 99,30

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu zostanie ustalony zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

 

 

Pniewy, dnia 21 listopada 2017 r.

 

PB tenders

Jakub Pawulski

ul. A. Grzymaly Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

 

Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZT.271.2.21.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn. Dostawa wyposażenia pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pniewach.

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

              Za najkorzystniejszą dla części IV i VII wybrana została oferta Wykonawcy:
PB tenders Jakub Pawulski, ul. A. Grzymaly Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz, który zaoferował cenę brutto w wysokości: część IV- 14.999,00 zł, część VII- 64.999,00 zł okres gwarancji: 36 miesięcy,

WybranyWykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert w części IV i VII wraz z przyznaną punktacją.

 

Lp.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

 CZ. IV- Kryteria oceny ofert wraz
z przyznaną punktacją

Cena- 60 pkt.

Okres gwarancji- 40 pkt.

CZ. VII Kryteria oceny ofert wraz
z przyznaną punktacją

Cena- 60 pkt.

Okres gwarancji- 40 pkt.

 1.  

P.H.U. „BMS”

Z. Bielecki

ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyn

Cena- 11,27

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 51,27

Cena- 55

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 95

 1.  

Biuro Inżynieryjne MARTEX

Marcin Puźniak

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

Cena- 22,84

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 62,84

Cena- 55,86

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 95,40

 1. 3.       

PB tenders

Jakub Pawulski

ul. A. Grzymaly Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

Cena- 60

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 100

Cena- 60

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 100

 1.  

PHPU ZUBER

Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

Cena- 22,05

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 62,05

Cena- 52,34

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 92,34

 1.  

Data Security

Software Solutions Sp. z o. o.

ul. Strzelecka 20C/2

62-045 Pniewy

-----------------------

Cena- 52,34

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 92,34

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu zostanie ustalony zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

 

Pniewy, dnia 17 listopada 2017 r.

 

KAL-SPORT

Hurtownia Sportowa

Al. Rejtana 8

35-310 Rzeszów

 

Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZT.271.2.21.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn. Dostawa wyposażenia pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pniewach.

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                        Jako najkorzystniejsza dla części II wybrana została oferta Wykonawcy: HAL SPORT Hurtownia Sportowa, Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów, który zaoferował cenę brutto
w wysokości: część II- 10.055,00 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy,

WybranyWykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert w części II wraz z przyznaną punktacją.

 

Lp.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz
z przyznaną punktacją

Cena- 60 pkt.

Okres gwarancji- 40 pkt.

 1.  

P.H.U. „BMS”

Z. Bielecki

ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyn

Cena-27,81

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 67,81

 1.  

MARTEX

Biuro Inżynieryjne

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

Cena- 42,64

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 82,64

 1.  

COLOSEO

Justyna Kotlewska

Al. Jana Pawła II 35

83-200 Stargard Gdański

Cena- 46,50

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 86,50

 1.  

PB trenders

Jakub Pawulski

ul. A. Grzymaly Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

Cena- 25,14

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 65,14

 1.  

KAL-SPORT

Hurtownia Sportowa

Al. Rejtana 8

35-310 Rzeszów

Cena- 60

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 100

 1.  

PHPU ZUBER

Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29 C

50-424 Wrocław

Cena- 57,33

Okres Gwarancji- 40

Łącznie:97,33

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu zostanie ustalony zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pniewy, dnia 15 listopada 2017 r.

 

Biuro Inżynieryjne „DOT”

Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino 

 

Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZT.271.2.21.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn. Dostawa wyposażenia pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach.

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                        Za najkorzystniejszą dla części I wybrana została oferta Wykonawcy: Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki, który zaoferował cenę brutto w wysokości:
część I- 87.800,00 zł, okres gwarancji: 48 miesięcy,

WybranyWykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert w części I wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz
z przyznaną punktacją

Cena- 60 pkt.

Okres gwarancji- 40 pkt.

 1.  

Biuro Inżynieryjne „DOT”

Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

Cena- 60

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 100

 1.  

P.H.U. „BMS”

Z. Bielecki

ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyn

Cena- 38

Okres Gwarancji- 30

Łącznie: 68

 1.  

PB trenders

Jakub Pawulski

ul. A. Grzymaly Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

Cena- 43,90

Okres Gwarancji- 30,00

Łącznie: 73,90

 1.  

KAL-SPORT

Hurtownia Sportowa

Al. Rejtana 8

35-310 Rzeszów

Cena- 42,64

Okres Gwarancji- 30,00

Łącznie: 72,64

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu zostanie ustalony zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

 

 

 

 

 

Pniewy, dnia 15 listopada 2017 r.

 

PHPU ZUBER

Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

 

Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZT.271.2.21.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn. Dostawa wyposażenia pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach.

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                        Za najkorzystniejszą dla części III wybrana została oferta Wykonawcy: PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław, który zaoferował cenę brutto
w wysokości: część III- 22.716.90 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy,

WybranyWykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert w części I wraz z przyznaną punktacją.

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz
z przyznaną punktacją

Cena- 60 pkt.

Okres gwarancji- 40 pkt.

 1.  

P.H.U. „BMS”

Z. Bielecki

ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyn

Cena- 31,31

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 71,31

 1.  

Biuro Inżynieryjne MARTEX

Marcin Puźniak

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

Cena- 33,13

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 73,13

 1.  

PB trenders

Jakub Pawulski

ul. A. Grzymaly Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

Cena- 24,78

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 64,78

 1.  

KAL-SPORT

Hurtownia Sportowa

Al. Rejtana 8

35-310 Rzeszów

Cena- 53,94

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 93,94

 1.  

PHPU ZUBER

Andrzej Auber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

Cena- 60

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 100

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu zostanie ustalony zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

 

 

Pniewy, dnia 15 listopada 2017 r.

 

PHPU ZUBER

Andrzej Auber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

 

Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZT.271.2.21.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn. Dostawa wyposażenia pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach.

 

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                        Za najkorzystniejszą dla części VI wybrana została oferta Wykonawcy: PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław, który zaoferował cenę brutto
w wysokości: część VI- 3.148,80 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy,

WybranyWykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert w części I wraz z przyznaną punktacją.

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz
z przyznaną punktacją

Cena- 60 pkt.

Okres gwarancji- 40 pkt.

 1.  

P.H.U. „BMS”

Z. Bielecki

ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyn

Cena- 31,60

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 71,60

 1.  

Biuro Inżynieryjne MARTEX

Marcin Puźniak

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

Cena- 55,65

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 95,65

 1.  

PB trenders

Jakub Pawulski

ul. A. Grzymaly Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

Cena- 18,89

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 58,89

 1.  

PHPU ZUBER

Andrzej Auber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

Cena- 60

Okres Gwarancji- 40

Łącznie: 100

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu zostanie ustalony zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

-------------------------

 

 

 

 

Pniewy, dnia 7 listopada 2017 r.

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

LICZBA OFERT : 8

 

Na zadanie pn.

 

 

 

„Dostawa wyposażenia pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach.”

 

 

 

KWOTA BRUTTO JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZADANIA: 215.000,00 PLN(dwieście piętnaście tysięcy złotych 00/100)

 

Cz. I- 88.000,00 zł; Cz. II- 12.000,00 zł; Cz. III- 23.000,00 zł; Cz. IV- 16.000,00 zł;
Cz. V- 6.000,00 zł; Cz. VI- 4.000,00 zł; Cz. VII- 66.000,00 zł

 

 

 

I oferta:

 

Biuro Inżynieryjne DOT

 

Tomasz Dubiecki

 

ul. Lubomira 29A, 62-090 Mrowino

 

Część 1

 

Oferowana cena brutto: 87.800,00

 

Termin gwarancji: 48 miesięcy

 

 

 

II oferta:

 

P.H.U. BMS Sp. j.

 

ul. Staszica 22, 82-50 Kwidzyn

 

 

 

Część 1

 

Oferowana cena brutto: 137.455,92

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

Część 2

 

Oferowana cena brutto: 21.697,20

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

 

 

Część 3

 

Oferowana cena brutto: 43.527,55 zł

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

Część 4

 

Oferowana cena brutto: 79.846,21 zł

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

Część 5

 

Oferowana cena brutto: 11.687,10

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

Część 6

 

Oferowana cena brutto: 5.977,82

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

Część 7

 

Oferowana cena brutto: 70.904,58

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

III Oferta

 

Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak

 

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

 

 

 

Część 2

 

Oferowana cena brutto: 14.148,69

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

Część 3

 

Oferowana cena brutto: 41.414,10

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

Część 4

 

Oferowana cena brutto: 39.395,67

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

Część 5

 

Oferowana cena brutto: 5.519,01

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

Część 6

 

Oferowana cena brutto: 3.394,80

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

Część 7

 

Oferowana cena brutto: 69.814,80

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

IV Oferta

 

COLOSEO Justyna Kotlewska

 

Al. Jana Pawła II 35

 

83-200 Stargard Gdański

 

 

 

Część 2

 

Oferowana cena brutto: 12.973,00

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

V Oferta

 

PB tenders Jakub Pawulski

 

ul. A. Grzymały- Siedleckiego 4/25

 

85-868 Bydgoszcz

 

 

 

Część 1

 

Oferowana cena brutto: 119.999,00 zł

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

Część 2

 

Oferowana cena brutto: 23.999,00 zł

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

Część 3

 

Oferowana cena brutto: 54.999,00

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

 

 

Część 4

 

Oferowana cena brutto: 14.999,00

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

Część 5

 

Oferowana cena brutto: 13.999,00

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

Część 6

 

Oferowana cena brutto: 9.999,00 zł

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

Część 7

 

Oferowana cena brutto: 64.999,00 zł

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

VI Oferta

 

KAL-SPORT Hurtownia Sportowa

 

Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów

 

 

 

Część 1

 

Oferowana cena brutto: 123.540,00

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

 

 

Część 2

 

Oferowana cena brutto: 10.055,00

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

Część 3

 

Oferowana cena brutto: 25.270,00

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

VII Oferta

 

PHPI ZUBER Andrzej Zuber

 

ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

 

 

 

Część 2

 

Oferowana cena brutto: 10.522,65

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

Część 3

 

Oferowana cena brutto: 22.716,87

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

Część 4

 

Oferowana cena brutto: 40.816,32

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

Część 5

 

Oferowana cena brutto: 5.584,20

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

Część 6

 

Oferowana cena brutto: 3.148,80

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

Część 7

 

Oferowana cena brutto: 74.513,40

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

VIII Oferta

 

DATA Security Software Solutions Sp. z o. o.

 

ul. Strzelecka 20C/2, 62-045 Pniewy

 

 

 

Część 7

 

Oferowana cena brutto: 70.520,00

 

Termin gwarancji: 36 miesięcy

 

 

 

UWAGA !!!

W dniu 3 listopada 2017 r. do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej wpłynęło zapytania do SIWZ.

Treść pytań i odpowiedzi znajduje się w złączniku pn. Pytania i odpowiedzi 2.

 

Pniewy, dnia 3 listopada 2017 r

 
 
 
 

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na dzień 7 listopada 2017 r.

Ogłoszenie nr 500052631-N-2017 z dnia 02-11-2017 r.

Pniewy:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 607754-N-2017

Data: 27/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Gminy Pniewy, Krajowy numer identyfikacyjny 000529551, ul. ul. Dworcowa 37, 62-

045 Pniewy, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 2938601, e-mail um@pniewy.wokiss.pl,

faks 61 2910097.

Adres strony internetowej (url): www.pniewy.wlkp.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: załącznik nr 6- meble

W ogłoszeniu powinno być: załącznik nr 6- meble- zmiana opisu przedmiotu zamówienia

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-11-06, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-11-07, godzina: 11:00,

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dokonał uszczegółowienia opisu

przedmiotu zamówienia na cześć I- meble

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dokonał zmiany terminu składania

ofert.

 

UWAGA !!!

W dniu 31 października 2017 r. do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem poczty  elektronicznej wpłynęło zapytania do SIWZ.

Treść pytań i odpowiedzi znajduje się w złączniku pn. Pytania i odpowiedzi 1.

 

Pniewy, dnia 2 listopada 2017 r

 
 
 


Ogłoszenie nr 607754-N-2017 z dnia 2017-10-27 r.

Burmistrz Gminy Pniewy: Dostawa wyposażenia pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Pniewy, krajowy numer identyfikacyjny 000529551, ul. ul. Dworcowa  37 , 62-045  Pniewy, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 2938601, e-mail um@pniewy.wokiss.pl, faks 61 2910097.
Adres strony internetowej (URL): www.pniewy.wlkp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pniewy.wlkp.pl www.bip.pniewy.wlkp.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pniewy.wlkp.pl www.bip.pniewy.wlkp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztwoego, osobiście lub posłańca.
Adres:
Urząd Miejsi Pniewy, ul. Dworcowa 3, 62-045 Pniewy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy.
Numer referencyjny: BZK.271.2.21.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomieszczeń siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach, szczegółowo wymienionego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załączniki nr 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f do SIWZ 2.Postępowanie prowadzone jest w następujących częściach: - Cześć I- Meble. - Cześć II- Sprzęt do zajęć ruchowych. - Cześć III- Sprzęt AGD. - Cześć IV- Sprzęt do pracowni krawiecko plastycznej. - Cześć V- Sprzęt ogrodniczy. - Cześć VI- Sprzęt do pracowni mejsterkowicza. - Cześć VII- Sprzęt komputerowy. 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty na jedną lub więcej części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f do SIWZ. 4.Wszystkie sprzętu powinny być fabrycznie nowe, nie mające śladów użytkowania i uszkodzeń. Żadna część składająca się na dany sprzęt nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji i być sprawna. Dostarczone wyposażenie musi być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamówionego wyposażenia były w języku polskim. 5.Wszystkie dostarczone elementy wyposażeni muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszystkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 6.Dostawca dostarczy zamawiane wyposażenie we własnym zakresie i na własny koszt do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul .Targowej 14, 62-045 Pniewy, powiat Szamotulski, woj. Wielkopolskie. Gotowość dostawy wykonawca zgłosi na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem dostawy. Podczas dostawy Dostawca odpowiada za dostarczany asortyment. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 7.Dostawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Dostawcę w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku stwierdzenie, że dostarczone wyposażenie: - jest uszkodzone, posiada wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub, - nie spełniają wymagań określonych w załącznikach lub, - dostarczone produktu nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych Dostawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 8.Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, zgodność z warunkami technicznym, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 9.Dostarczone wyposażenie odebrane zostanie przez wskazanego, przez Zamawiającego przedstawiciele. 10.W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla produktu wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w przedmiocie zamówienia standardów. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579) a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego. 11.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy 12.Wymagania dotyczące gwarancji określone zostały w części dotyczącej kryteriów-Długość świadczonej gwarancji zostanie wpisana do umowy zgodnie ze złożonym formularzem oferty.

II.5) Główny kod CPV: 42996400-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
16160000-4
30236000-2
42715000-1
39141300-5
39141100-3
39130000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wg. wzorów SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wg. wzorów SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wg. wzorów SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Meble
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup wyposażenia biur do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach zgodnie z załącznikami do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39130000-2, 39130000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Sprzęt do zajęć ruchowych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach zgodnie z załącznikami do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37400000-2, 37400000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Sprzęt AGD
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39700000-9, 39700000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Sprzęt do pracowni krawiecko plastycznej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42715000-1, 42715000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Sprzęt ogrodniczy.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup wyposażenia Środowiskowego Domu Pomocy w Pniewach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16160000-4, 16160000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Sprzęt do pracowni mejsterkowicza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43610000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwaracja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Sprzęt komputerowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniewach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 30236000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarnacja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
informacje udostępnił:Michał Smorawski
informacje wytworzył:Michał Smorawski
data udostępnienia: 2017-10-27 10:49:03
ostatnia modyfikacja: Michał Smorawski 2017-12-12 12:45:19 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Pytania i odpowiedzi 2.pdf
 Pytania i odpowiedzi 1 .pdf
 zal_nr_1_-_formularz_ofertowy.pdf
 zał_nr 6f- Wyposażenie Cześć VII.pdf
 zał_nr 6e- Wyposażenie Cześć VI.pdf
 zał_nr 6d- Wyposażenie Cześć V.pdf
 zał_nr 6c- Wyposażenie Część IV.pdf
 zał_nr 6b- Wyposażenie Część III.pdf
 zał_nr 6a- Wyposażenie CZĘŚĆ II.pdf
 zał_nr 6- Wyposażenie Cześć I.pdf
 zal_nr_5_-_wzor_umowy.pdf
 zal_nr_4_-_grupa_kapitalowa.pdf
 zal_nr_3_-_podstawy_wykluczenia.pdf
 zal_nr_2_-_oswiardczenie_warunki_udzialu.pdf
 SIWZ1.pdf
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 213576