close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE 2017:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych- likwidacja śliskości oraz wywóz śniegu z terenu miasta i gminy Pniewy.

 

Pniewy, dnia 1 grudnia 2017 r.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Usługi- Handel- Transport JAN- POL

Jan Czepczyński

ul. Świerkowa 8

62-045 Pniewy

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Gminy Pniewy, działając na podstawie art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych- likwidacja śliskości oraz wywóz śniegu z terenu miasta
i gminy Pniewy
wybrana została oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Usługi- Handel- Transport JAN-POL

Jan Czepczyński

ul. Świerkowa 8

62-045 Pniewy

wartość oferty brutto: 216.486,00 zł

Termin płatności: 21 dni

 

Oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ oraz uzyskał najkorzystniejszy bilans ocenianych kryteriów (cena 60%, termin płatności maksymalnie  40%) tj. 100 punktów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne wyznaczony zostanie zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Informacje o pozostałych ofertach.

Więcej ofert nie złożono.

 

 

 

Pniewy, dnia 10 listopada 2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

LICZBA OFERT : 1

Na zadanie pn.

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych- likwidacja śliskości odśnieżanie oraz wywóz śniegu na terenie Miasta i Gminy Pniewy.

 

KWOTA BRUTTO JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZADANIA: 200.000,00 PLN(dwieście tysięcy złotych 00/100)

 

I oferta:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Usługi- Handel- Transport

JAN- POL Jan Czepczyński

ul. Świerkowa 8

62-045 Pniewy

Oferowana cena brutto: 216.486,00

Termin płatności: 21 dni

 

 


Ogłoszenie nr 611023-N-2017 z dnia 2017-11-03 r.

Burmistrz Gminy Pniewy: Zimowe utrzymanie dróg gminnych- likwidacja śliskości oraz wywóz śniegu z terenu miasta i gminy Pniewy.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Pniewy, krajowy numer identyfikacyjny 000529551, ul. ul. Dworcowa  37 , 62-045  Pniewy, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 2938601, e-mail um@pniewy.wokiss.pl, faks 61 2910097.
Adres strony internetowej (URL): www.pniewy.wlkp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pniewy.wlkp.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Urząd Miejski Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy- biuro obsługi klienta.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych- likwidacja śliskości oraz wywóz śniegu z terenu miasta i gminy Pniewy.
Numer referencyjny: BZK.271.2.22.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zimowe utrzymanie dróg gminnych- likwidacja śliskości, odśnieżanie oraz wywóz śniegu na terenie miasta i gminy Pniewy w okresie od 1 listopada 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r. Standard Opis warunków ruchu na jezdni Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaleniu zjawisk Śnieg |Śliskość zimowa III Jezdnia odśnieżona w całej szerokości Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odc. o pochyleniu 4% Przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez Gminę - luźny – 6h - błoto pośniegowewystępuje - zaspy, języki śnieżne, lokalne- 6h - utrudnienie dla samochodów osobowych W miejscach wyznaczonych: - gołoledź- 5h - szron - 5 h - szadź – 5h - pośniegowe – 6h - lodowica – 6h Określenie kosztu brutto godziny pracy: - pojazd z napędem na 2 osie o mocy min. 80KM z pługiem śnieżnym, - pojazd z napędem na 1 oś o mocy min. 80 KM z pługiem śnieżnym, - pojazd z piaskarką- w cenie uwzględnić cenę piasku z 1% soli. (inf. dodatkowa- w roku 2017/2016 zamawiający wykorzystał ok. 400 ton piasku) - pojazd z ładowarką czołową o poj. naczynia min. 3m3 z napędem na 2 osie, - samochód wywrotka o ładowności min 15 t, Zamawiający przewiduje wywóz śniegu na odległość nie większa niż 3km. UWAGA: Pług odśnieżny wyposażony w gumową listwę zgarniającą. Odśnieżane i posypywane mieszanką piasku ze solą są wszystkie ulice i drogi zgodnie z poniższym wykazem. Zakres zamówienia na terenie miasta Pniewy obejmuje: 1. Odśnieżanie ulic zgodnie z poniższym wykazem. 2. Usuwanie śliskości zimowej, poprzez posypywanie ulic mieszanką piasku z solą. 3. Wywóz śniegu ze wskazanych miejsc przez zamawiającego. OKRĘG NR I WYKAZ ULIC W MIEŚCIE PNIEWY I Kolejność odśnieżania Lp. Wyszczególnienie |Długość drogi w km. 1. ul. Poznańska, ul. Międzychodzka, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 4,8 2. Przystanek autobusowy wraz z dojazdem od ul. Poznańskiej 0,3 3. ul. 25 Stycznia, ul. Pogodna, ul. Strzelecka do obejścia drogi 92, ul. Turowska, ul. Jakubowska do obejścia drogi 92 3,6 4. Parkingi – przy Szkole Podstawowej, przy Gimnazjum, przy LO, przy przystanku autobusowym i postoju TAXI, przy Urzędzie Miejskim, przy ul. Poznańskiej, przy ul. Spacerowej 1,9 5. ul. Św. Floriana (pasaż) + plac przy OSP 0,4 6. ul. Targowa 0,4 7. Ulice zawarte między ulicami: Poznańska, Międzychodzka i Wolności, tzw. „Stare Miasto” wraz z placem i miejscami parkingowymi Rynku 4,6 8. Dojazd do oczyszczalni ścieków – od obejścia drogi 92 0,6 9. Krótka + hala sportowo-widowiskowa 0,4 Łącznie 16,8 km II kolejność odśnieżania Lp. Lp. Wyszczególnienie |Długość drogi w km. 1. Akacjowa 0,08 2. Azaliowa 0,6 3. Brzozowa 0,08 4. Bukowa 0,3 5. Cicha 0,2 6. Cisowa 0,09 7. Dębowa 0,3 8. Dr W. Felickiego 0,4 9. Dworcowa od ul. Pocztowej do ul. Poznańskiej + wjazd na Dworzec PKP 0,4 10. Fiołkowa 0,13 11. Frezjowa 0,2 12. Gerberowa 0,2 13. Grabowa 0,1 14. Halluin 0,08 15. Hiacyntowa 0,45 16. Irysowa 0,33 17. Jarzębinowa 0,1 18. Jasna 0,3 19. Jaworowa 0,08 20. Jodłowa 0,4 21. Józefa Ignacego Kraszewskiego 0,5 22. Klonowa 0,1 23. Marii Konopnickiej 0,3 24. Konwaliowa 0,2 25. Mikołaja Kopernika 0,25 26. Krokusowa 0,2 27. Lawendowa 0,11 28. Leśna 0,6 29. Liliowa 0,25 30. Lipowa 0,35 31. Łąkowa 0,75 32. Ignacego Łukasiewicza 0,7 33. Ks. Mariana Maciejewskiego 1,2 34. Miła 0,06 35. Młyńska 0,33 36. Modrzewiowa 0,08 37. Okrężna 0,5 38. Osiedle Wyzwolenia 0,9 39. Polna 0,8 40. Poziomkowa 0,17 41. Promienista 0,45 42. Bolesława Prusa 0,2 43. Radkowska 0,15 44. Radosna 0,3 45. Różana 0,4 46. Sasankowa 0,15 47. Henryka Sienkiewicza 0,5 48. Słoneczna 0,25 49. Słonecznikowa 0,8 50. Słowiańska 0,75 51. Spacerowa 0,23 52. Spichrzowa 0,3 53. Spokojna 0,46 54. Stokrotkowa 0,1 55. Sportowa 0,15 56. Tęczowa 0,4 57. Topolowa 0,1 58. Tulipanowa 0,5 59. Władysława Stanisława Reymonta 0,5 60. Wspólna 0,5 61. Zielona 0,2 62. Żonkilowa 0,34 63. Świerkowa 0,4 64. Lwówecka – osiedle 0,4 65. Konińska dojazd do firmy Tegometall 0,3 66. Poznańska- droga przy firmie Honda 0,7 67. Łubinowa 0,2 68. Piastowska 0,7 69. Malinowa 0,19 70. Borówkowa 0,07 71. Oba 0,13 Łącznie 23,99 Zakres zamówienia na terenie gminy (poza miastem Pniewy) obejmuje: 1. Odśnieżanie dróg zgodnie z poniższym wykazem 2. Usuwanie śliskości zimowej, poprzez posypywanie dróg mieszanką piasku z solą. OKRĘG II WYKAZ DRÓG NA TERENIE GMINY I Kolejność odśnieżania Lp. Wyszczególnienie |Długość drogi w km. 1. Rudka – Psarce – Karmin 6,2 2. Lubocześnica od drogi 1745P 5,0 3. Chełmno od wjazdu do wyjazdu z drogi 92 1,1 4. Buszewko – Dębina (łącznik pomiędzy drogami 1852P a 1874P) 1,37 5. Szymanowo – od drogi 187 0,9 6. Zajączkowo do pałacu 0,9 7. Jakubowo od drogi 1881P 1 Łącznie 16,47 II Kolejność odśnieżania Lp. Wyszczególnienie |Długość drogi w km. 1. Koszanowo przez wieś od wjazdu do wyjazdu na drogę 1873P 0,95 2. Lubosinek od drogi 1873P 0,5 3. Dęborzyce osiedle i Buszewo między blokami 0,9 4. Dęborzyce – Buszewo (od drogi 187 przy gminnym składowisku odpadów) 1 1,65 5. Dęborzyce od drogi 187 w lewo, jadąc od Szamotuł (k. figury św. Barbary) 0,9 6. Psarki – od drogi 187 2,2 7. Konin Huby – od drogi 187 2,7 8. Zjazd z drogi nr geodezyjny 71 (na Rudkę) za sadem w prawo (droga nr276, obręb Karmin, wieś Psarce i droga nr 17, obręb Koninek) w kierunku drogi Nojewo/Wronki 1,5 9. Orliczko od drogi 116 (przy figurze) do posesji Orliczko 29 2,0 10. Orliczko od drogi 116 do posesji Orliczko 21 1,5 11. Orliczko od drogi 116 do Nosalewa – posesja nr 12 2,3 12. Nojewo od drogi 1877P do cmentarza 0,5 13. Nojewo od skrzyżowania dróg 116 ze 1747P do drogi 1875P k. posesji nr 30 i od drogi 1875P k. posesji nr 33 na Podborowo i wjazd na drogę 1875 przy figurze 4,0 14. Zajączkowo – Parcele 7,4 15. Konin od drogi 1880P do drogi 187 (Podpniewki 35) 3,2 16. Podpniewki od drogi 187 do drogi gminnej Pniewy-Konin 1,0 17. Podpniewki od cmentarza do posesji nr 27 i 28 1,1 18. Rudka od drogi gminnej Rudka- Karmin- Psarce do drogi 1,3 19. Zjazd z drogi przy Żydowskich Górach w kierunku Jakubowa (droga onr geodezyjnym 257/2;263/2;263/3; 272 obręb geodezyjny Pniewy-Zamek) do działki o nr geodezyjnym 278- 1,8 20. Jakubowo od drogi stanowiącej przedłużenie ul. Jakubowskiej do gospodarstwa posesji nr 3 0,25 21. Zamorze od drogi 1739P w kierunku jeziora 1,29 22. Zamorze od drogi 1739P w kierunku Konina 1,3 23. Zamorze od drogi 1739P do posesji nr 1 0,6 Łącznie 40,84 OKRĘG NR III Drogi pozostałe, na zgłoszenie sołtysa, uzgodnione z pracownikiem Urzędu Miejskiego odpowiedzialnego za akcję „ZIMA”. Łącznie: 5 km. Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg będą świadczone w zależności od występujących warunków atmosferycznych. Wezwanie do pracy odbywać się będzie telefonicznie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Czas przystąpienia do pracy od przyjęcia wezwania wynosi 2 godziny. W przypadku awarii pojazdu (sprzętu) Wykonawca zapewnia pojazd (sprzęt) zastępczy w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od momentu pojawienia się awarii sprzętu o takich samych lub lepszych parametrach technicznych. Pojazdy uczestniczące w posypywaniu i odśnieżaniu muszą być sprawne technicznie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia odśnieżania i zwalczania gołoledzi na ulicach nie ujętych w/w tabelach, a koniecznych do umożliwienia mieszkańcom dojazdów do posesji. Rozliczenie nastąpi zgodnie ze stawką złożonej oferty. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90620000-9- usługi odśnieżania, 90630000-2- usługi usuwania oblodzeń. Wymagania Zmawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacji musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów z dnia 26 czerwca 1976 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.) w ramach umowy o pracę w powyższym rozumieniu wykonywane muszą być usługi: kierowania pojazdami (kierowca). Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudnienia osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zmawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim punkcie czynności będzie polegało na: Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty. Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia osób wykonujących ww. czynności, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę. Za każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa powyżej Wykonawca zapłacić każdorazowo karę w wysokości 300,00 zł dziennie. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Usługi tego samego rodzaju.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiając wymaga aby wykonawca wykonał co najmniej JEDNĄ USŁUGĘ ODŚNIEŻANA I LIKWIDACJI ŚLISKOŚCI za kwotę minimum 100.000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Ponadto zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował: • co najmniej 3 pojazdami odśnieżającymi z pługiem o mocy minimum 80KM w tym 2 z napędem na 2 osie, • piaskarką – minimum 2 szt., • pojazdem typu ładowarka czołowa o pojemności naczynia minimum 3m3 z napędem na 2 osie, • co najmniej 2 samochodami typu wywrotka o ładowności min. 15 t.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie wykonawcy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedstawia: wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. oraz wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia wymagań.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Informacja na temat wadium 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) 2.Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz.1804). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: SGB BS Duszniki O/Pniewy Nr 04 9072 0002 0500 1007 2000 0014 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim Pniewy – parter lub dołączyć do oferty. 7.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 7b ustawy. 8.Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termni płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku przedłużenia się zimy/ niesprzyjających warunków drogowych oraz okoliczności niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umownego wynagrodzenia brutto w związku z wykonaniem przez wykonawcę większej ilości godzina pracy niż przewidział w postępowaniu Zamawiający. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umownego wynagrodzenia brutto w przypadku, gdy zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT. W przypadku wykazania w ofercie, że część robót zostanie powierzona do realizacji podwykonawcom, zostaną oni wykazani w umowie. Istotne warunki zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej dokumentacji. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku konieczności realizacji większej ilości godzin niż została przewidziana w postępowaniu. Pracę będą wykonywane w oparciu o stawki godzinowe podane przez wykonawcę ofercie. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia zimy wcześniej i trwającej dłużej niż przewidział zamawiający.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-10, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 
informacje udostępnił:Michał Smorawski
informacje wytworzył:Michał Smorawski
data udostępnienia: 2017-11-03 11:55:26
ostatnia modyfikacja: Michał Smorawski 2017-12-06 14:19:27 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Specyfikacja Instotnych Warunków Zamówienia.
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 213576