close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Burmistrz Gminy Pniewy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze kierownika referatu środków zewnętrznych, Urzędu Miejskiego Pniewy

Ogłoszenie nr 4/2017

Burmistrz Gminy Pniewy

ogłasza  nabór kandydatów na wolne stanowisko

urzędnicze kierownika referatu środków zewnętrznych,

 Urzędu Miejskiego Pniewy

 

1.      Nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy:

a)       kierownik referatu środków zewnętrznych,

b)      pełny wymiar czasu pracy,

c)       przewidywany czas zatrudnienia na stanowisku objętym naborem od                                        1 stycznia 2018 r.

d)      pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony.

2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce pracy nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

 

3.      Wymagania niezbędne, które musi spełnić osoba ubiegająca się o w/w stanowisko:

a)      jest obywatelem polskim,

b)     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw   publicznych,

c)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   cieszy się nieposzlakowaną opinią,

e)    posiada wyższe wykształcenie z zakresu administracji, politologii, socjologii, zarządzania lub pokrewne,

f)    posiada co najmniej 4 lata  stażu pracy.

 

4.      Wymagania dodatkowe:

a)    znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, ustawy o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,

b)   doświadczenie na stanowisku związanym z  pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych,

c)    praktyczna znajomość zasad finansowania projektów, procedur i wymogów w tym zakresie,

d)   znajomość zasad realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz innych programów krajowych i zagranicznych, do których Gmina Pniewy, jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy Pniewy oraz organizacje pozarządowe i instytucje mogą aplikować o dofinansowanie zadań,

e)    samodzielność,

f)    znajomość obsługi komputera,

g)   komunikatywność i łatwość nawiązywania  kontaktów,

h)   dyspozycyjność,

i)     umiejętności organizacyjne,

j)     życzliwość, uprzejmość,

k)   łatwość prowadzenia rozmów i negocjacji,

l)      prawo jazdy kat. B.

5 . Zakres zadań wykonywanych na stanowisku kierownika środków zewnętrznych:

 1. bieżące monitorowanie możliwości uzyskania dofinansowania ze środków finansowych zewnętrznych na realizację projektów oraz inicjowanie działań, które stwarzają możliwości pozyskania środków finansowych zewnętrznych na realizację projektów;
 2. analiza dostępnych programów i źródeł finansowania pod kątem oceny uwarunkowań związanych z możliwością realizacji przez Gminę Pniewy przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej w ramach stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Pniewy;
 3. przygotowywanie informacji, opracowań i zestawień dotyczących realizowanych i planowanych do realizacji projektów Gminy Pniewy współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
 4. koordynowanie przygotowania wniosków  o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych projektów realizowanych przez Gminę Pniewy oraz dokumentowanie prowadzonych działań;
 5. koordynowanie działań zaplanowanych w projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizowanych przez Gminę Pniewy;
 6. koordynowanie sprawozdawczości i rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Gminę Pniewy (w tym sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań);
 7. koordynowanie wykonywania obowiązków wynikających z umów o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych, w tym zwłaszcza działania związane z promocją projektów;
 8. współpraca z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Gminy Pniewy, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami w zakresie monitorowania możliwości uzyskania dofinansowania  ze środków zewnętrznych, przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów, realizacji i rozliczenia projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
 9. sporządzanie projektów uchwał w sprawach dotyczących możliwości uzyskania przez Gminę Pniewy i jej jednostki dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację projektów;
 10. sporządzanie lub współpraca przy sporządzaniu programów i dokumentów strategicznych dla Gminy Pniewy, jednostek pomocniczych i organizacyjnych, wymaganych przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych;
 11. współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych i społeczno–gospodarczych;
 12. organizowanie spotkań oraz współpraca z mieszkańcami, innymi podmiotami i instytucjami w zakresie możliwości  uzyskania dofinansowania projektów ze środków zewnętrznych;
 13. koordynowanie działań w zakresie realizacji Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”;

14    kierowanie referatem środków zewnętrznych: nadzór i kierowanie pracą referatu umożliwiające sprawne i merytoryczne wykonywanie powierzonych zadań,                           a w szczególności:

a)      organizowanie i koordynowanie pracy referatu,

b)      opracowywanie zakresów czynności dla podległych pracowników,

c)      wnioskowanie o awansowanie i nagradzanie podległych pracowników,

d)     wnioskowanie o ewentualne zmiany organizacyjne wewnątrz referatu,

e)      dokonywanie bieżącej kontroli prawidłowości wykonywanych zadań przez podległych pracowników, nadzór nad przygotowywanymi w referacie projektami uchwał                        i zarządzeń,

f)       dokonywanie okresowej oceny podległych sobie pracowników.

 

6.       Wymagane dokumenty:

a)      oryginał  wypełnionego kwestionariusza osobowego, druk do pobrania,

b)      życiorys (CV) wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.),

c)      list motywacyjny wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.),

d)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e)      dokumenty potwierdzające nieposzlakowaną opinię np: referencje z poprzednich zakładów pracy, miejsc odbywania stażu lub praktyk zawodowych

f)       kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku

g)      oświadczenie:

-        o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-        że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-        o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia, pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

 

 

Wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem

„Oferta kandydata na stanowisko kierownika referatu środków zewnętrznych”

należy składać osobiście  w Urzędzie Miejskim (w punkcie informacji) lub przesłać drogą pocztową na adres:

 

Urząd Miejski Pniewy

ul. Dworcowa 37

62-045 Pniewy

 

do dnia  4 grudnia 2017 r. do godz. 15.00

 

Dodatkowe informacje:

 

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną,                         z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu( zgodnie z ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450).

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o miejscu i terminie komisji celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, nie będą odsyłane, a nieodebrane osobiście przez zainteresowanych po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze Urząd osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych określony w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. powyżej 6%.

 

 

                                             

                           Burmistrz Gminy Pniewy

                                                                        Jarosław Przewoźny

 

 

 

 
informacje udostępnił:Damian Bubnowski
informacje wytworzył:Lidia Nadstoga
data udostępnienia: 2017-11-24 13:22:13
ostatnia modyfikacja: Damian Bubnowski 2017-11-24 13:22:13 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 ogłoszenie
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 213586