close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018 NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018

NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE

 

Burmistrz Gminy Pniewy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze

KIEROWNIKA REFERATU ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH,

 w URZĘDZIE MIEJSKIM PNIEWY

 

 

1.      Nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy:

a)       kierownik referatu środków zewnętrznych,

b)      pełny wymiar czasu pracy,

c)       przewidywany czas zatrudnienia na stanowisku objętym naborem od                                        1 lutego 2018 r.,

d)      pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony.

2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce pracy nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

 

3.      Wymagania niezbędne kandydatów:

a)      obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni z praw   publicznych,

c)   niekaralność za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   nieposzlakowana opinia,

e)    wykształcenie wyższe,

f)    doświadczenie zawodowe - 4 lata  stażu pracy.

 

4.      Wymagania dodatkowe:

a)    znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, ustawy o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,

b)   doświadczenie na stanowisku związanym z  pozyskiwaniem i rozliczaniem środków zewnętrznych,

c)    praktyczna znajomość zasad finansowania projektów, procedur i wymogów w tym zakresie,

d)   znajomość zasad realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz innych programów krajowych i zagranicznych, do których Gmina Pniewy, jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy Pniewy oraz organizacje pozarządowe i instytucje mogą aplikować o dofinansowanie zadań,

e)    samodzielność,

f)    znajomość obsługi komputera,

g)   komunikatywność i łatwość nawiązywania  kontaktów,

h)   dyspozycyjność,

i)     umiejętności organizacyjne,

j)     życzliwość, uprzejmość,

k)   łatwość prowadzenia rozmów i negocjacji,

l)     prawo jazdy kat. B.

5 . Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

 1. bieżące monitorowanie możliwości uzyskania dofinansowania ze środków finansowych zewnętrznych na realizację projektów oraz inicjowanie działań, które stwarzają możliwości pozyskania środków finansowych zewnętrznych na realizację projektów;
 2. analiza dostępnych programów i źródeł finansowania pod kątem oceny uwarunkowań związanych z możliwością realizacji przez Gminę Pniewy przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej w ramach stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Pniewy;
 3. przygotowywanie informacji, opracowań i zestawień dotyczących realizowanych i planowanych do realizacji projektów Gminy Pniewy współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
 4. koordynowanie przygotowania wniosków  o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych projektów realizowanych przez Gminę Pniewy oraz dokumentowanie prowadzonych działań;
 5. koordynowanie działań zaplanowanych w projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizowanych przez Gminę Pniewy;
 6. koordynowanie sprawozdawczości i rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Gminę Pniewy (w tym sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań);
 7. koordynowanie wykonywania obowiązków wynikających z umów o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych, w tym zwłaszcza działania związane z promocją projektów;
 8. współpraca z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Gminy Pniewy, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami w zakresie monitorowania możliwości uzyskania dofinansowania  ze środków zewnętrznych, przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów, realizacji i rozliczenia projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
 9. sporządzanie projektów uchwał w sprawach dotyczących możliwości uzyskania przez Gminę Pniewy i jej jednostki dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację projektów;
 10. sporządzanie lub współpraca przy sporządzaniu programów i dokumentów strategicznych dla Gminy Pniewy, jednostek pomocniczych i organizacyjnych, wymaganych przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych;
 11. współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych i społeczno–gospodarczych;
 12. organizowanie spotkań oraz współpraca z mieszkańcami, innymi podmiotami i instytucjami w zakresie możliwości  uzyskania dofinansowania projektów ze środków zewnętrznych;
 13. koordynowanie działań w zakresie realizacji Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”;

14    kierowanie referatem środków zewnętrznych: nadzór i kierowanie pracą referatu umożliwiające sprawne i merytoryczne wykonywanie powierzonych zadań,                           a w szczególności:

a)      organizowanie i koordynowanie pracy referatu,

b)      opracowywanie zakresów czynności dla podległych pracowników,

c)      wnioskowanie o awansowanie i nagradzanie podległych pracowników,

d)     wnioskowanie o ewentualne zmiany organizacyjne wewnątrz referatu,

e)      dokonywanie bieżącej kontroli prawidłowości wykonywanych zadań przez podległych pracowników, nadzór nad przygotowywanymi w referacie projektami uchwał                        i zarządzeń,

f)       dokonywanie okresowej oceny podległych sobie pracowników.

 

6.       Wymagane dokumenty:

a)      oryginał  wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się                         o zatrudnienie,

b)      życiorys (CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody                                  na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą                    o ochronie danych osobowych) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c)      list motywacyjny,

d)     dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń                o stanie odbytych studiów),

e)      kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie w przypadku trwającego stosunku pracy,

f)       inne dokumenty poświadczające  dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.),

g)      w przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

h)      oświadczenie:

-         o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-        że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-        o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia, pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku

-        o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

 

 

 

Wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem

„OFERTA KANDYDATA NA STANOWISKO

KIEROWNIKA REFERATU ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH”

należy składać osobiście  w Urzędzie Miejskim (w punkcie obsługi klienta) lub przesłać drogą pocztową na adres:

 

URZĄD MIEJSKI PNIEWY

UL. DWORCOWA 37

62-045 PNIEWY

 

do dnia  23 stycznia 2018 r. do godz. 15.00

 

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną,                         z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą                   o podpisie elektronicznym).

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o miejscu i terminie komisji celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, nie będą odsyłane, a nieodebrane osobiście przez zainteresowanych po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze Urząd osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych określony w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. powyżej 6%.

 

 

 

 

                                      

                           Burmistrz Gminy Pniewy

                                                                        Jarosław Przewoźny

 

 

Pniewy, dnia 12 stycznia 2018 r.

 

 

 
informacje udostępnił:Damian Bubnowski
informacje wytworzył:Lidia Nadstoga
data udostępnienia: 2018-01-12 14:48:14
ostatnia modyfikacja: Damian Bubnowski 2018-01-12 14:48:14 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 ogłoszenie
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 213575