close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE 2013:
Remont czstkowy masą asfaltową na zimno i na gorąco nawierzchni bitumicznych ulic w Pniewach i dróg gminnych.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Gminy Pniewy, działając na podstawie art. 92 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont cząstkowy masą asfaltową na zimno i na gorąco nawierzchni bitumicznych ulic w Pniewach i dróg gminnych wybrana została oferta firmy:

 

Zakład Drogowy

Jerzy Górny

Bielsko, ul. Armii Poznań 34

64-400 Międzychód

Wartość oferty brutto:

a)      cena wykonania 1m2 na zimno- 116,85 zł

b)      cena wykonania 1m2 na gorąco- 87,76 zł

 

Oferta spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ, oraz  uzyskała najkorzystniejszy bilans ocenianych kryteriów (cena 100%) tj. 96,63 punktów.

 

Umowa zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) tj. 29 marca 2013 r. w siedzibie Zamawiającego.

 

Informacje o pozostałych ofertach.

Oferta nr 1. GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Strzelecka 18G, 62-045 Pniewy

a)      cena wykonania 1m2 na zimno- 110,70 zł

b)      cena wykonania 1m2 na gorąco- 110,70 zł

Liczba punktów: 86,23.

Oferta nr 3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S. A. Szamotuły, ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły.

a)      cena wykonania 1m2 na zimno- 107,01 zł

b)      cena wykonania 1m2 na gorąco- 104,55 zł

Liczba punktów: 90,36.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!!
W DNIU 27 LUTEGO 2013 R ZAMAWIAJACY DOKONAŁ ZMIANY W SIWZ.
TREŚĆ ZMIANY W ZAŁACZNIKU PN. MODYFIKACJA SIWZ.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Pniewy: Remont cząstkowy masą asfaltową na zimno i na gorąco nawierzchni bitumicznych ulic w Pniewach i dróg gminnych
Numer ogłoszenia: 79570 - 2013; data zamieszczenia: 26.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Gminy Pniewy , ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, woj. wielkopolskie, tel. 061 2938601, faks 061 2910097.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pniewy.wlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy masą asfaltową na zimno i na gorąco nawierzchni bitumicznych ulic w Pniewach i dróg gminnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont cząstkowy masą asfaltową na zimno i na gorąco nawierzchni bitumicznych ulic w Pniewach i dróg gminnych. Przewidywana powierzchnia remontu wynosi około 450m2 z czego 40% remontowane będzie masą na zimno oraz 60% masą na gorąco z obcinaniem krawędzi. Wykaz ulic w Pniewach objętych remontem: - Pogodna, Turowska, Jakubowska, Strzelecka, wjazd do Szkoły Podstawowej wraz z parkingiem, 25 Stycznia, Międzychodzka, Św. Wawrzyńca, Rynek, Mickiewicza, Św. Ducha, Hallera, Środkowa, Prosta, Ks. M. Maciejewskiego, Jeziorna, Leśna, Św. U. Ledóchowskiej, Powstańców Wlkp., Poznańska, Kowalska, Ogrodowa, Spacerowa, Szkolna, Jeziorna, Konińska (od strony drogi powiatowej do Tegometallu), Grobla, wjazd na przystanek autobusowy, Konopnickiej, Sienkiewicza, Prusa, Krótka, wjazd na parking od ul. Pocztowej, postój taksówek, wykaz dróg gminnych objętych remontem: - Lubocześnica, Buszewko-Dębina, Chełmno, droga do Jakubowa, Rudka- Psarce - Karmin, Dębina, Turowo, Oznakowanie robót Oznakowanie prowadzonych robót powinno być dostosowane do występujących utrudnień, a także zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym te prace. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do oznakowania miejsca robót powinny być dobrze widoczne oraz utrzymane w właściwym stanie przez cały okres trwania robót. Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.). Opis robót W miejscach wyznaczonych do remontu należy: -usunąć skruszony materiał, -obciąć krawędzie (dotyczy 60% powierzchni przewidzianej do remontu) -oczyścić powierzchnię, a następnie posmarować krawędzie emulsją asfaltową, -ułożyć mieszankę mineralno-asfaltową, -całość zawałować walcem ogumionym lub lekkim stalowym co najmniej dwukrotnym przejściem po tym samym śladzie. Roboty należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C. Po zakończeniu wykonanych prac należy uporządkować miejsce remontowane i przyległe. Zamawiający wymaga udzielenia 12 miesięcznej licząc od dnia odbioru końcowego prac. Protokół odbioru stanowi kartę gwarancyjną..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających od wysokości 50% zadania podstawowego. Roboty uzupełniajace będą polegały na wykonaniu prac tego samego rodzaju co zadanie podstawowe.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pniewy.wlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Pniewy, ul. Dworcowa 37,
62-045 Pniewy, Punkt Obsługi Klienta- Parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
informacje udostępnił:Michał Smorawski
informacje wytworzył:Michał Smorawski
data udostępnienia: 2013-02-26 13:13:10
ostatnia modyfikacja: Michał Smorawski 2013-03-22 10:51:22 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 MODYFIKACJA SIWZ
 Zał nr 3- projekt umowy
 Zał nr 2- oświadczenie
 Zał nr 1- Formularz oferty
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 213583