szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
:
ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5m3/d

Jednostka prowadząca


Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska,
ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy

tel. 61-29-38-624

 

Wymagane dokumenty

 Formularz zgłoszenia wraz załącznikami:

1)      Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.

2)      Dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych (uzyskany przez - Starostę Szamotulskiego).

3)      Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków.

4)      Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji).

5)      Dowód uiszczenia opłaty skarbowej - 120 zł. W przypadku budowy związanej
z zabudową mieszkaniową następuje zwolnienie z opłaty.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Pniewy

Biuro Obsługi Interesanta

ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy

tel. 61 29-38-600

 

Opłaty

1)        Od przyjęcia zgłoszenia – 120 zł - zwolnione z opłaty skarbowej jest zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków realizowanej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.

2)        Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Opłatę można uiścić: w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Pniewach
w BS Duszniki o/Pniewy nr 96 9072 0002 0500 1007 2000 0007

 

 


Termin i sposób załatwienia


Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Informacje dodatkowe

1)      Każdy indywidualny system oczyszczania ścieków musi być wyposażony w stałe i dostępne miejsca poboru ścieków nieoczyszczonych dopływających do instalacji oraz odprowadzanych z niej do ziemi bezpośrednio po oczyszczeniu.

2)      W przypadku ilości ścieków przekraczającej 5,0 m3 na dobę wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

3)      Właściciel gruntu nie może odprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

4)      Prowadzący instalację, jest zobowiązany przedłożyć organowi właściwemu informacje o:

a)      rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji

b)      zmianie danych w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności oraz zaprzestania działalności lub zmiany danych.


Podstawa prawna

  • art. 152, 153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232  ze późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca  2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880),
  • ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),
  • rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
    z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód z regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Wojew. Wlkp. poz. 2129).
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.) - część I, pkt 13 załącznika do ustawy oraz art. 2 ust. 1 pkt 2.

Tryb odwoławczy


W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Pniewy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 
informacje wprowadził:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 29 Lipca 2014 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 242983