szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
:
Podział nieruchomości

Referat:

Referat inwestycji i gospodarki przestrzennej

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

Opłaty:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) decyzja wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie podlega opłacie skarbowej.

Wydawanie uwierzytelnionego odpisu decyzji podlega opłacie skarbowej. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłata skarbowa wynosi za każdą rozpoczętą stronę kopii decyzji – 5,00 zł. Opłatę skarbową można wpłacić bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego Pniewy lub na rachunek bankowy nr 96 9072 0002 0500 1007 2000 0007.

Termin odpowiedzi:

- zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

Jednostka odpowiadająca:

inspektor d/s gospodarki gruntami i geodezji

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dokumenty 

* Wniosek o podział nieruchomości.

* Załączniki do wniosku: 

I.niezależnie od ustaleń planu - w trybie określonym w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

 2. Wypis z katastru nieruchomości (rejestru gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej, obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.

 3. Pozwolenie konserwatora zabytków, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

 4. Dokumenty potwierdzające poszczególne cele podziału (zgodnie z art. 95 ustawy

  o gospodarce nieruchomościami).

 5. W przypadku, gdy podział nieruchomości powoduje także podział budynku do wniosku należy dołączyć opinię osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, potwierdzającą spełnienie wymagań podziału budynku (zgodnie z art. 93 ust. 3b ustawy o gospodarce nieruchomościami).

 6. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

 7. Wykaz zmian gruntowych.

 8. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej.

 9. Mapa z projektem podziału.

 II. zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku zprzepisami odrębnymi lub z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy: 

 1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

 2. Wypis z katastru nieruchomości (rejestru gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej, obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.

 3. Pozwolenie konserwatora zabytków, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

 4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku planu miejscowego).

 5. Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 6. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

 7. Wykaz zmian gruntowych.

 8. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w ewidencji gruntów jest inne niż w księdze wieczystej.

 9. Mapa z projektem podziału.

 
informacje wprowadził:Anna Straśko
informacje wytworzył:Anna Straśko
data ostatniej modyfikacji: 2 Października 2014 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 wniosek o wydanie decyzji podziałowej (formularz interaktywny)
 wnioske o wydanie decyzji podziałowej (pdf)
 wyciąg z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 243021