szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
:
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu pn. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pniewy na lata 2018 -2032”.

Pniewy, dnia 29.12.2014 r.

Pniewy, dnia 07.11.2018 r.

BZK.602.2.2018

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), informuję o odstąpieniu
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji dokumentu:

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Pniewy na lata 2018 -2032”.

Zgodnie z art. 39 i 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przystępując do opracowywania aktualizacji dokumentu wystąpiono
do właściwych organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z wnioskiem
o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu.

 

Pismem z dnia 3 września 2018r. znak DN-NS.9012.1222.2018, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu uzgodnił pozytywnie możliwość odstąpienia
od procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji projektu pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pniewy na lata 2018 -2032”. Pismem z dnia 10 września 2018r. znak WOO-III.410.573.2018.AM.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził, że projekt ww. aktualizacji nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko.

 

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień ww. projektu Programu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Pniewy na lata 2018 – 2032”.

 

Projekt aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Pniewy na lata 2018 – 2032” wraz z załącznikami dostępny jest w formie zapisu elektronicznego w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.pniewy.wlkp.pl w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, natomiast w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego Pniewy, Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski można składać od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości
do dnia 28 listopada 2018 roku, w następujących formach:

  • pisemnej na adres Urząd Miejski Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy,
    z dopiskiem na kopercie „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Pniewy na lata 2018 – 2032”,
  • ustnie do protokołu w Referacie Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska, pokój
    nr 11,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres e-mail um@pniewy.wokiss.pl

Uwagi i wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Pniewy.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Pniewy oraz poprzez  zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.pniewy.wlkp.pl (zakładka - ochrona środowiska). 

 

Zgodnie z art. 48 ust. 3 ww. ustawy odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach,
o których mowa w art. 49.

 

UZASADNIENIE

 

Charakter działań przewidzianych w dokumencie, w szczególności:

a)      stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć,
w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć;

            Niniejszy program uwzględnia realizację przedsięwzięć polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest oraz ich transporcie do miejsc unieszkodliwiania. Prace budowlane związane
z demontażem azbestu oraz ich transport nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Zasięg Programu obejmuje jedynie teren gminy Pniewy, a skala prac będzie dotyczyła wyłącznie pokryć dachowych zlokalizowanych na posesjach na terenie gminy. Nie jest również przewidywane utworzenie na terenie gminy składowiska odpadów azbestowych ani instalacji do przetwarzania wyrobów zawierających azbest.

 

b)      powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach;

 

Projekt aktualizacji dokumentu zawiera założenia wynikające z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” i nawiązuje do „ Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym”. 

 

c)      przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego
w dziedzinie ochrony środowiska;

            W aktualizacji niniejszego projektu Programu przyjęto zasadę realizacji zadań, które służą zmniejszeniu ilości występowania azbestu i wyrobów azbestowych oraz służą zmniejszeniu narażenia zdrowia ludzi na pył azbestowy. Jest to kierunek działań zgodny z wymogami prawa polskiego i Unii Europejskiej. Realizacja Programu jest powiązana z realizacją celów „Odnowionej Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE”. Strategia zakłada „ostateczne zastąpienie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy odpowiednimi alternatywnymi substancjami lub technologiami”. Ponadto zagadnienia związane z azbestem regulują unijne dyrektywy:

  • dyrektywa Rady 87/217/EWG z 19.03.1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu,
  • dyrektywa Rady 96/61/WE z 24.09.1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.

Regulacje zawarte w tych przepisach wdrożone są w krajowych ustawach i rozporządzeniach.

d)      powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska;

 

Niska społeczna świadomość ekologiczna oraz nieznajomość przepisów prawnych skutkuje niewłaściwym postępowaniem z odpadami zawierającymi azbest oraz nieprzestrzeganiem narzuconych w aktach prawnych obowiązków dla posiadaczy odpadów. Realizacja edukacji ekologicznej, która jest jednym z założeń Programu, pozwoli zmniejszyć skalę tego problemu
w odniesieniu do szkodliwości azbestu.

Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko:

 

a)      prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań;

            Wykorzystywanie azbestu jako pokrycia dachowego przez cały czas jego użytkowania powoduje potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Jedynie jego całkowite usunięcie z otoczenia umożliwi eliminację tego zagrożenia.

Zakłada się, że realizacja prac mających na celu całkowite usunięcie azbestu z terenu gminy, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych przepisami nie będzie miała negatywnego wpływu
na zdrowie ludzi.

b)      prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych;

            Gmina Pniewy nie jest położona na terenach przygranicznych, a realizacja aktualizacji projektu Programu nie spowoduje żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby mieć znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych
do realizacji w ramach analizowanego dokumentu ma charakter ściśle lokalny. Prace przy demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest prowadzone będą według obowiązujących standardów, procedur oraz norm bezpieczeństwa i higieny pracy.

c)      prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska;

            Azbest jest materiałem niebezpiecznym, mogącym stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi. Istnieją jednak sprawdzone, uregulowane przepisami metody bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest począwszy od ich eksploatacji, poprzez usuwanie i transport, aż do unieszkodliwiania. Prace związane z usuwaniem azbestu mogą być wykonywane wyłącznie przez firmy posiadające wyposażenie techniczne odpowiednie do prowadzenia takich prac oraz zatrudniające pracowników przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Emisja włókien azbestu z ulegających korozji wyrobów azbestowo-cementowych oraz emisja włókien azbestu wynikająca z nieprawidłowo prowadzonego (przez nieupoważnione firmy lub też przez osoby prywatne) demontażu i transportu oraz składowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych (w tym na tzw. dzikich wysypiskach) stanowi zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzi, jak i stanu środowiska. Jeżeli jednak spełnione zostaną wytyczne i założenia niniejszego Programu, demontaż i usuwanie wyrobów azbestowych prowadzone będzie wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy, działające na podstawie ważnych zezwoleń i z zachowaniem wszystkich procedur wynikających z przepisów prawa, co uniemożliwi wystąpienie zagrożenia.

Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:

 

a)      obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu;

            Na terenie gminy Pniewy występują obszary o szczególnych właściwościach naturalnych, wrażliwe na oddziaływania, wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym. Nie przewiduje się negatywnego wpływu realizacji założeń ww. dokumentu na obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwych na oddziaływania.

 

b)     formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym;

Na terenie gminy Pniewy zlokalizowane są następujące obszary chronione:

-        Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zamorze Pniewskie PLH300036;

-        Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Międzychodzko – Sierakowska
PLH300032;

-        Obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Notecka PLB300015;

-        Sierakowski Park Krajobrazowy;

-        Rezerwat przyrody Jakubowo;

-        Rezerwat przyrody Las Grądowy nad Mogilnicą;

-        Pomniki przyrody.

 

PODSUMOWANIE


            Podsumowując można uznać, że realizacja postanowień ww. dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, ponieważ:

– zakłada wykonywanie prac polegających na demontażu oraz transportowaniu azbestu ze ścisłym przestrzeganiem wymagań prawa,

–  nie przewiduje powstania na terenie gminy składowiska wyrobów azbestowych ani instalacji
do unieszkodliwiania azbestu,

– realizacja zadań dokumentu nie będzie powodować oddziaływań skumulowanych
ani transgranicznych.

Realizacja założeń aktualizacji projektu Programu wpłynie na poprawę stanu środowiska i zdrowia ludzi poprzez:

– sukcesywne zmniejszanie, a docelowo wyeliminowanie źródeł emisji włókien azbestowych,

– doprowadzenie do prowadzenia prac zgodnie z przepisami, co wyeliminuje zagrożenie zdrowia zarówno dla mieszkańców posesji, jak i dla wykonawców prac,

– wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie właściwego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

 

 

 

 

Wywieszono dnia:      …………………………

Zdjęto dnia:                 ………………………...

 
informacje wprowadził:Damian Bubnowski
informacje wytworzył:Justyna Czepczyńska
data ostatniej modyfikacji: 7 Stycznia 2015 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pniewy
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 242986