szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
:
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Pniewy na lata 2014 – 2032”.

Pniewy, dnia 29.12.2014 r.

BZK.602.1.1.2014.KC

 

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu pn.

  „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Pniewy 
na lata 2014 – 2032
”.

Celem programu jest wybór i wskazanie optymalnej drogi postępowania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. W dokumencie zostały określone następujące zagadnienia: charakterystyka wyrobów zawierających azbest i oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka; stan prawny w zakresie użytkowania i usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest; zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie usuwania azbestu; informacje dotyczące ilości zinwentaryzowanego azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pniewy, harmonogram zadań gminy w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz ochrony przed jego szkodliwością; oszacowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pniewy oraz możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy Pniewy i składowaniem odpadów zawierających azbest.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz 
do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu.

Z treścią projektu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim Pniewy ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy w Referacie Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska, I piętro, pok. 11 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Pniewy www.bip.pniewy.wlkp.pl – zakładka ochrona środowiska. 

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 7 stycznia 2015 r. do dnia 27 stycznia 2015 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski Pniewy ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy,
  • ustnie do protokołu w Referacie Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Pniewy ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, I piętro, pok. 11,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: um@pniewy.wokiss.pl

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Pniewy.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Pniewy, w sołectwach na terenie gminy Pniewy oraz poprzez  zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.pniewy.wlkp.pl (zakładka - ochrona środowiska). 

 
informacje wprowadził:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:Justyna Czepczyńska
data ostatniej modyfikacji: 7 Stycznia 2015 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik nr 2 do programu
 Załącznik nr 1 do programu
 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Pniewy na lata 2014 – 2032
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 237251