szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
:
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Pniewy, dnia 06.02.2015r.

BZK. 602.1.1.2014.KC

 

            Informacja

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla „Programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
dla gminy Pniewy na lata 2014 – 2032
”.

            Zgodnie z art. 57 pkt 1 i art. 58 pkt 1, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego odziaływania na środowisko. W związku z powyższym wystąpiono z wnioskiem z dnia 29.12.2014r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnegow Poznaniu o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dlaprzedmiotowego projektu dokumentu. Pismem z dnia 23.01.2015r. znak WOO-III.410.4.2015.AM.l Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu poinformował, że projekt „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Pniewy na lata 2014 – 2032” nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiska. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarnyw Poznaniu pismem z dnia 30.01.2015r. znak DN-NS.9012.134.2015 wyraził pozytywną opinię w sprawie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu Programu.

Projekt Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Pniewy na lata 2014 – 2032” ma za zadanie przedstawienie stanu aktualnego, wyznaczenie zadań mających na celu stopniową eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pniewy oraz dostosowanie ich do rzeczywistych uwarunkowań i możliwości technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.

Ww. projekt Programu nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz przepisów bhp w zakresie bezpiecznego usuwania i transportu wyrobów azbestowych, nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w przedmiotowym dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie w granicach gminy Pniewy. Program w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień ww. projektu Programu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Pniewy na lata 2014 – 2032”.

           Zgodnie z art. 48 ust. 4 informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania dla projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Pniewy na lata 2014 – 2032” podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Pniewy, w sołectwach na terenie gminy Pniewy oraz poprzez  zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.pniewy.wlkp.pl (zakładka - ochrona środowiska).  

 
informacje wprowadził:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:Justyna Czepczyńska
data ostatniej modyfikacji: 13 Lutego 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 242983