szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
:
Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia.

Jednostka prowadząca

Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska,
ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy

tel. 61-29-38-624

 

Wymagane dokumenty

1)        Formularz zgłoszenia - wzór wniosku dla instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne należy złożyć na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 879).

 

2)        Formularz zgłoszenia - wzór wniosku dla pozostałych instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia.

Informacja, której zakres określa art. 152 ust. 1-7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Pniewy

Biuro Obsługi Interesanta

ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy

tel. 61 29-38-600

 

Opłaty

1)        Za przyjęcie zgłoszenia - 120 - PLN

2)        Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

 

Opłatę uiszcza się w momencie składania zgłoszenia.

Opłatę można uiścić: w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Pniewach w BS Duszniki o/Pniewy nr 96 9072 0002 0500 1007 2000 0007

 

Termin i sposób załatwienia

Przyjęcie zgłoszenia pod warunkiem, że w ciągu 30 dni organ nie wniesie sprzeciwu.

 

Podstawa prawna

  • art. 152 i 153 w związku z art. 378 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków,
    w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881)
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji przysługuje odwołanie
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Pniewy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi:

 

Stosownie do art. 378 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz jest właściwy do przyjmowania zgłoszeń w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami. Prowadzący instalację mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji, przy czym zasady zgłaszania instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie odpadów określają przepisy ustawy o odpadach. Przepis art. 64 §  2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Prowadzący instalację, jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji oraz zmianie danych, o których mowa w art. 152 ust. 2 pkt 2-5 ustawy Prawo ochrony środowiska (m.in. parametry instalacji oraz dane adresowe). Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmiany danych.


Informacje zawarte w zgłoszeniach, prowadzący instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia
z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, przedkłada także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

 
informacje wprowadził:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 25 Maja 2015 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia.
 Zgłoszenie instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 242985