szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZAŁATWIANIE SPRAW:
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Jednostka prowadząca
Wydział Ochrony Środowiska i Komunalnej Obsługi Mienia,
ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy


Wymagane dokumenty
W przypadku informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z późn zm.) należy złożyć pisemny wniosek.
Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.


Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Ochrony Środowiska i Komunalnej Obsługi Mienia,
ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, tel. 61 29-11-168 wew. 110 lub 120

Opłaty
Brak opłat skarbowych.

Pobiera się opłaty za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, oraz za przesyłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową. Wysokość opłat określają: art. 26 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415)


Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:
- bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku
- termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.
Sposób załatwienia sprawy:
Informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.
Informacje, których udostępnienie następuje przez przygotowanie i przekazanie kopii dokumentów lub danych wymagają pisemnego wniosku.
W razie odmowy udostępnienia informacji, w przypadkach określonych w Prawie ochrony środowiska, organ wydaje stosowną decyzję odmawiającą udostępnienia wnioskowanych informacji.

Podstawa prawna
• art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat
za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227  poz.1485 r.)


Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Pniewy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru).

 

 
informacje wprowadził:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:Justyna Czepczyńska
data ostatniej modyfikacji: 24 Maja 2011 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Wniosek o udostępnienie informacji środowisku i jego ochronie
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 242984