szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZAŁATWIANIE SPRAW:
Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Referat:
Referat inwestycji i gospodarki przestrzennej

Podstawa prawna
Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty
1.Wniosek o przyznanie bonifikaty, w którym należy wymienić osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe i podać wysokość dochodu na osobę.
2.Załączniki: wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste: np. zeznania roczne PIT.

Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

Opłaty
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia
Wnioski rozpatrywane są po ogłoszeniu w Monitorze Polskim komunikatu Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, na który ma być przyznana bonifikata (termin publikacji - 9 luty).

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Inne informacje
Z bonifikaty w opłatach rocznych w wysokości 50% mogą skorzystać osoby fizyczne, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wniesiona, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  9  lutego 2018 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2017 r. wyniosło 4.271,51 zł. (publikacja: M.P.2018.187), a zatem dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 2.135,76 zł 

Bonifikata przysługuje, jeżeli nieruchomość gruntowa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

Dochód miesięczny jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.
 
Za dochód, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się:
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- dodatków dla sierot zupełnych,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
- dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
- pomocy w zakresie dożywiania,
- zasiłków pielęgnacyjnych,
- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
- dodatku mieszkaniowego,
- dodatku energetycznego,
- zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220),
- świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60).
 
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579).

 
informacje wprowadził:Anna Straśko
informacje wytworzył:Anna Straśko
data ostatniej modyfikacji: 24 Kwietnia 2013 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 wniosek o udzielenie bonifikaty
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 243025