szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZAŁATWIANIE SPRAW:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Referat:
Referat inwestycji i gospodarki przestrzennej

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83; z 2015 r. poz. 373),

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65)
Opłaty:
- opłata skarbowa - 10 zł
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Opłaty mogą być uiszczone w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Pniewach w BS Duszniki o/Pniewy nr 96 9072 0002 0500 1007 2000 0007


Termin odpowiedzi:
- zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s gospodarki gruntami i geodezji

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Uwagi:
1.Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mogą wystąpić osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

2. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości, mogą również wystąpić:

a. osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;

b. spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.

3. W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

4. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odpowiada wartości prawa własności nieruchomości pomniejszonej o wartość prawa użytkowania wieczystego. Obie wartości ustala rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.

5. Wydanie decyzji w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Opłatę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Pniewach nr 96 9072 0002 0500 1007 2000 0007. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

6. Na wniosek nabywcy nieruchomości, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może być rozłożona na raty, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.

7. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonto weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wierzytelność ta podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

8. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

9. Ostateczna decyzja o przekształceniu podlega wpisowi do księgi wieczystej na wniosek i koszt osoby, na rzecz, której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dokumenty
  1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wymagany)
  2. Aktualny odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego. (Za aktualny uznaje się odpis wydany nie wcześniej niż trzy miesiące od daty jego sporządzenia.) (wymagany)
  3. Decyzja administracyjna lub zawarta w formie aktu notarialnego umowa ustanawiająca bądź przenosząca prawo użytkowania wieczystego (np. umowa sprzedaży, darowizny, zamiany). (wymagany)
  4. Prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po uprawnionym użytkowniku wieczystym. (wymagany)
  5. Kserokopia dowodu wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł. (za wydanie decyzji administracyjnej). (wymagany)

 
informacje wprowadził:Anna Straśko
informacje wytworzył:Anna Straśko
data ostatniej modyfikacji: 24 Kwietnia 2013 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 wniosek
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 243023