szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZAŁATWIANIE SPRAW:
Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego.

Wydział/Jednostka prowadząca
Wydział Budownictwa i Geodezji

Wymagane dokumenty
Wniosek powinien zawierać:

1.Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000,
2.Charakterystykę inwestycji, obejmującą:
◦określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
◦określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
◦określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji,oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
3.Dane właścicieli działek sąsiednich oraz innych, w przypadku inwestycji mogącej naruszyć ich interes prawny bądź uciążliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska,

Opłaty
Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i wynosi 107 zł - wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635). z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego.

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej ), a dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek bankowy

Termin i sposób załatwienia
Decyzję Wydział Budownictwa i Geodezji wydaje w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna
Art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Tryb odwoławczy
Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje
Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja celu publicznego stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46/2000r., poz. 543 ze zm.).

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wymagają roboty budowlane:

1. polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej i nie naruszają ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku - nie oddziałują szkodliwie na środowisko oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;
2. nie wymagające pozwolenia na budowę.

 
informacje wprowadził:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:Jerzy Franek
data ostatniej modyfikacji: 2 Czerwca 2011 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 243028