szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZAŁATWIANIE SPRAW:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Wydział/Jednostka prowadząca
Wydział Budownictwa i Geodezji

Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający określenie:

1. Granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (w 2 egzemplarzach),
2. Funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu w formie opisowej i graficznej, nazwy inwestycji,
3. Zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej oraz sposobu unieszkodliwiania odpadów,
4. Charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji,
5. Dane właścicieli działek sąsiednich oraz innych, w przypadku inwestycji mogącej naruszyć ich interes prawny bądź uciążliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska,
6. ewentualnie inne.

Opłaty
Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego.

Opłata skarbowa od decyzji o warunkach zabudowy wynosi 107 zł - wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej), a dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek bankowy

Termin i sposób załatwienia
Decyzję Wydział Budownictwa i Geodezji wydaje w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące.

Podstawa prawna
Art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.).
Tryb odwoławczy
Od decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 
informacje wprowadził:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:Jerzy Franek
data ostatniej modyfikacji: 2 Czerwca 2011 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Wymagany zakres i dokumenty do wniosku o ustalenie warunków zabudowy
 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 243028