szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZAŁATWIANIE SPRAW:
Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu

Podstawa prawna
Art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwanej dalej uooś.

Wymagane dokumenty
Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  na rzecz innej osoby powinien zawierać pisemną zgodę strony na rzecz której decyzja została wydana.
Przeniesienie decyzji na rzecz wnioskodawcy możliwa jest wyłącznie gdy przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Opłaty
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr  225, poz. 1635 z późn. zm.)opłata skarbowa za przeniesienie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby  wynosi 105 zł i wymagana jest z chwilą złożenia wniosku.
Opłatę należy uiścić  na rachunek bankowy:
płatne w dniu składania wniosku, na rachunek organu:
Urząd Miejski Pniewy
Referat Gospodarki Finansowej i Podatkowej
Pniewy, ul. Dworcowa 37
BS Duszniki o/Pniewy
96 9072 0002 0500 1007 2000 0007
Zwalnia się od opłaty skarbowej:
-         pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych  z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
-         jednostki budżetowe;
-         jednostki samorządu terytorialnego;
-         organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
-         osoby, które dokonują zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający  udzielnie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawia zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
-         osoby fizyczne prowadzące czynna ochronę gatunkowa oraz osoby fizyczne, których  gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzone  przez gatunki zwierząt chronionych  nieobjęte odszkodowaniem  Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów  opłaty skarbowej związanej z ochroną przyrody.
2) pełnomocnictwo 17 zł
zwolnienie od opłaty skarbowej za pełnomocnictwo następuje w przypadku gdy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego opis, wypis lub kopia:
a) poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru     dokumentów,
b) w sprawach:
-         karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach  o wykroczenia
-         cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych,
     c) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub  rodzeństwu,
     d) jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Termin załatwiania sprawy
30 dni.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski Pniewy 
ul. Dworcowa 37 , 62 – 045  Pniewy
tel.  61 29 38600
Wydział Ochrony Środowiska i Komunalnej Obsługi Mienia
ul. Św. Ducha 10
tel.  61 29 38625  w 110

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski Pniewy 
ul. Dworcowa 37 , 62 – 045  Pniewy                                 
Biuro Obsługi Interesanta  

 

 
informacje wprowadził:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:Florian Faust
data ostatniej modyfikacji: 10 Czerwca 2011 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 242984