szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZAŁATWIANIE SPRAW:
Usuniecie drzew i krzewów z nieruchomości

Podstawa prawna
art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142)

art. 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142)

Zgłoszenie wycinki:
Usunięcie drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy poprzedzić zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.  Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenie, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia

 

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Usunięie drzew przez osobę fizyczną w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym działalnością rolniczą) oraz pozostałych właściceli, posiadaczy nieruchomości,  usuwających drzewa nie spełniające kryteriów określonych w art. 83f ustawy o ochronie przyrody, poprzedza złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości.
2. W przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
3. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, wymagana jest zgoda współwłaścicieli.
4. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy.

Opłaty
Za wniesienie podania oraz za załączniki nie pobiera się opłaty skarbowej. Za wydaną decyzję od zezwoleń wydanych na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin załatwiania sprawy
1. W przypadku postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - w ciągu 30 dni.
2. W przypadku zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i krzewów przez osobę fizyczną - w ciągu 21 dni.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski Pniewy 
ul. Dworcowa 37 , 62–045  Pniewy
tel.  61 29 38600
Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
tel.  61 29 38 624  

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje
Organmoże uzależnić udzielenie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewów we wskazane przez siebie miejsce albo od zastąpienia drzew lub krzewów przewidzianych do usunięcia innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Zgodnie z art. 83 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

 
informacje wprowadził:Paweł Kęsy
informacje wytworzył:Paweł Kęsy
data ostatniej modyfikacji: 24 Maja 2013 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 242984