szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZAŁATWIANIE SPRAW:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Jednostka prowadząca
Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska,
ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy

tel. 61-29-38-624

 

Wymagane dokumenty
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

·         imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),

·         określenie przedmiotu i obszaru działalności,

·         określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie
na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

·         informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,

·         proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska o ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,

·         określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 

Do wniosku przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć:

·        zaświadczenie/oświadczenie o braku zaległości podatkowych,

·         zaświadczenie/oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

·         kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów,

·        dokument potwierdzający tytuł prawny do bazy transportowej,

·        dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewne,

·         dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski Pniewy

Biuro Obsługi Interesanta

ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy

tel. 61 29-38-600

 

Opłaty
Opłaty skarbowe wynoszą:
1) 107,00 zł - za udzielenie zezwolenia;

2) 53,50 zł - za kontynuację działalności lub rozszerzenie warunków udzielonego zezwolenia.

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę 17 zł.


Opłaty można uiścić: w kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Pniewach w BS Duszniki o/Pniewy

nr 96 9072 0002 0500 1007 2000 0007.Termin i sposób załatwienia
Do 30 dni od daty złożenia wniosku. Termin ten może zostać przedłużony w szczególnych przypadkach np. kiedy wniosek wymaga uzupełnienia lub uzgodnienia z innymi wydziałami Urzędu, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.

 

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Pniewy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012r. poz.391 z późn. zm.)

- Uchwała Nr XXV/217/13 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pniewy

 

 
informacje wprowadził:Szymon Kowalewicz
informacje wytworzył:Justyna Czepczyńska
data ostatniej modyfikacji: 10 Maja 2013 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych_
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 242985